Изискванията за получаване на тази еднократна помощ са, ако всеки от родителите има минимална заплата от 610 лв. Ако е самотен родител, то тогава доходът му не трябва да надвишава 1200 лева. Също така правителството одобри схема 60/40, която ще подкрепя само затворени и полузатворени компании.

Обхватът на дейностите може да бъде компенсиран за преустановени дейности поради пандемията. Следните видове дейности остават извън обхвата на мерките: Земеделие, Финансови и застрахователни дейности, Правителство, Образование, Човешко здраве и социална работа, Домакински дейности като работодатели и дейности на извънтериториални организации и служби.

Всички останали предприятия извън изброените по-горе могат да кандидатстват за компенсации. Онези, чиято дейност е пряко забранена с ограничителните мерки, няма нужда да доказват намаляване на приходите си (то се презюмира). Бизнесите, при които няма пряка забрана за дейността, могат да кандидатстват, ако приходите им в месеца, предхождащ заявлението, са намалели с 20% спрямо същия месец на 2019 г. – при компаниите, които са учредени преди 1 март 2019 г

На следващо място, ако работодателят иска да се възползва от компенсациите, не може да съкращава нито един от служителите си за периода, в който получава компенсации. Тази забрана за уволнения важи както за служители, за които се получават компенсации, така и за такива, за които не се.

Работодателят не може да съкращава служителите, за които получава компенсации, след прекратяване на извънредното положение за допълнителен период, равен на този, за който е получавал компенсациите. Тези мерки ще се прилагат само при настоящата изключителна ситуация.