Na de Brexit, die we voor het tweede jaar in de Europese Unie verwachten, zullen er grote veranderingen zijn in de werking van de gemeenschappelijke handel, het verkeer van personen, goederen en diensten. Zullen werkgevers profiteren van Brexit? Wat zijn de negatieve en positieve kanten van het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie?

Een harde Brexit, het vertrek van het VK uit de Europese Unie (EU) zonder overeenkomst, zou de arbeidsmarkt in Malta, Ierland, België en Slowakije het hardst treffen, zo blijkt uit een nieuwe studie. Deze landen hebben een intensieve uitwisseling van goederen en diensten met Groot-Brittannië. Het VK importeert ongeveer 38% van zijn voedsel, waarbij de EU een groot deel van de voedselimport voor haar rekening neemt. Aan deze openheid zal echter spoedig een einde komen.

De landbouw zal de meeste gevolgen ondervinden van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU

Volgens een studie van de Katholieke Universiteit van Leuven in België zou een eventuele terugtrekking van het VK uit de EU fatale gevolgen hebben voor de economie van heel Europa. Tot 1,2 miljoen mensen die daar momenteel werken, kunnen hun baan verliezen als gevolg van de Brexit. Omdat de Europese markt zo sterk verweven is, zal Brexit gevolgen hebben voor ons allemaal. Een harde Brexit zou verschillende sectoren in verschillende landen treffen. Zo zou de landbouw het meest te lijden hebben in Brazilië en Bulgarije, de automobielindustrie in Duitsland en Tsjechië, en de detail- en groothandel in België en Oostenrijk.

NEGATIEVE EFFECTEN VAN DE BREXIT OP DE UITVOER VAN DE EU (bron: Funcas)

“In de geglobaliseerde wereld van vandaag mag worden aangenomen dat, indien er een tekort zou zijn aan bepaalde soorten goederen, de marktruimte in de meeste gevallen zeer snel zou worden opgevuld door concurrerend aanbod, hetzij uit lidstaten van de EU, hetzij via preferentiële invoer”.

– Woordvoerder van het Ministerie van Economische Zaken

De Europese interne markt is gebaseerd op het beginsel van vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. Wanneer Groot-Brittannië de EU verlaat, zal de overeenkomst niet langer van toepassing zijn. Zijn vertrek zal een kettingreactie op gang brengen die zich waarschijnlijk nog jaren zal voortslepen en ons allen geleidelijk zal treffen. De paradox is dat Brexit gevolgen zal hebben voor de arbeidsmarkt en voor de Britse bevolking zelf. Volgens een Belgische studie zouden meer dan een half miljoen van hen hun baan kunnen verliezen. Uiteraard zal dit ook belangrijke gevolgen hebben voor andere Europese landen. Zo’n 291.000 Duitsers, 141.000 Fransen, 139.000 Italianen en 122.000 Polen zouden hun baan kunnen verliezen. Natuurlijk zal het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU een aantal problemen met zich meebrengen.

Meer dan 1,2 miljoen mensen zullen hun baan verliezen

Veel analisten voorspellen dat de werkloosheid in Groot-Brittannië, die momenteel rond de 5% schommelt, het laagste niveau in 10 jaar, zal stijgen na het verlaten van de EU. De economische vertraging zal ook een negatief effect hebben op de lonen. Het Britse National Institute for Economic and Social Research heeft voorspeld dat de reële lonen na het vertrek uit de EU in 2030 2,2 tot 7% lager zullen liggen dan wanneer Groot-Brittannië in het blok was gebleven. Dit staat in contrast met de beweringen van de voorstanders van Brexit, die hebben aangevoerd dat de arbeidsmarkt dynamischer zal zijn na het verlaten van de Unie als zij niet wordt gehinderd door Europese regelgeving.

VOORUITGESTELDE VERLIEZEN (bron: Funcas)

Het referendum werd ook beïnvloed door de migratiecrisis die zich in 2016 voordeed. Duitsland wilde de quota en de migratiecrisis aanpakken door middel van een actieplan EU-Turkije. Dit zou betekenen dat migranten uit Turkije vrijwillig worden toegelaten. Ook de kwestie van het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU is een punt van discussie geworden, aangezien het VK volgens de statistieken meer migranten per jaar ontvangt dan enige andere EU-lidstaat (inclusief Duitsland). Nog vóór de officiële aankondiging van het referendum begonnen buitenlandse banken met filialen in Londen hun overplaatsing naar een andere Europese hoofdstad te berekenen.

“Op dit moment maken werknemers uit het buitenland een belangrijk deel uit van de Britse economie en de arbeidsmarkt is hongerig naar nieuwe arbeidskrachten. Behoudens een catastrofale recessie zal er niet veel belangstelling zijn om bestaande werknemers in de problemen te brengen, welk scenario er ook uit de bus komt,”

– Analist bij het Instituut voor Economische en Sociale Analyse

In het geval van een harde Brexit zou het VK meer dan 1,2 miljoen werknemers uit de hele Europese Unie verliezen die het momenteel in dienst heeft. Dit zou een enorme schok zijn voor de Britse economie, die fatale gevolgen zou kunnen hebben.

Groot-Brittannië als een “derde land”

Groot-Brittannië kan nu ook in de toekomst opereren als een “derde land” volgens de regels van de WTO (Wereldhandelsorganisatie). Dit betekent dat het zijn eigen regels inzake migratiebeleid zou vaststellen. In dat geval zullen zij waarschijnlijk een soort puntensysteem invoeren zoals Australië heeft en zal personeel van overzee met voorrang worden aangeworven naar gelang van de bekwaamheid. Het meest waarschijnlijke alternatief is dat mensen uit de Unie zonder grote problemen in Groot-Brittannië kunnen blijven werken, maar bijvoorbeeld geen sociale uitkeringen meer zullen kunnen krijgen. Aangenomen wordt dat de weerstand tegen migranten in dit land eerder gebaseerd was op een onwil om deze uitkeringen te betalen. Anderzijds zijn er bepaalde banen die de Britten niet willen doen, zodat zij behoefte zullen blijven hebben aan arbeidskrachten uit het buitenland.

BBP VERLIEZEN DOOR “NON-TRADING” (bron: Funcas)

“Brexit zorgt voor onzekerheid bij investeerders en heeft gevolgen voor de economische groei doordat investerings- en ontwikkelingsbeslissingen worden uitgesteld of zelfs geografisch worden verlegd. De gevolgen van de Brexit zijn duidelijk negatief voor Europa en zijn economische groei,”

– Lid van de Raad van Bestuur en hoofd Investment Management van DSS Poštová banka

Het vertrek van het VK uit de Europese Unie lijkt onvermijdelijk, zodat het onze taak zal zijn deze kans ten volle te benutten en te trachten de positieve gevolgen voor de economie te maximaliseren. Tegelijkertijd moeten de nadelen van het vertrek van het VK uit de Europese Gemeenschap tot een minimum worden beperkt. De Britse ondernemingen zullen dus gedwongen zijn hun produktie en hun activiteiten te heroriënteren om concurrerend te blijven. Op deze wijze zal het voor Britse ondernemingen van eminent belang zijn kantoren in Europa te vestigen. Na het vertrek uit de Unie zullen de parameters voor migratie ongewijzigd blijven en zal de flexibiliteit van de regelgeving in het VK niet toenemen.