Ochoreli ste, alebo sa vám stal nejaký úraz a musíte ostať niekoľko dní doma. Viete aké pravidlá musíte dodržiavať počas vašej práceneschopnosti?

Dodržiavanie liečebného režimu

Základné pravidlo – ak ste PN, musíte dodržiavať liečebný režim, ktorý určí ošetrujúci lekár. Následne môžete bežné činnosti vykonávať iba v rozsahu, ktorý vám určí liečebný režim.

Počas PN nesmiete pracovať. Musíte dodržiavať povolené vychádzky, pri určitých diagnózach musíte ležať. Lekár vám taktiež môže zakázať fajčenie a konzumáciu alkoholu. Taktiež máte v určitý deň povinnosť dostaviť sa na kontrolnú prehliadku u ošetrujúceho lekára. Ošetrujúce lekár môže pacientovi povoliť vychádzky v určitom čase. Najčastejšie sú to 4 hodiny do dňa – napr. od desiatej do dvanástej hodiny a od druhej do štvrtej hodiny. Vychádzky sú uvedené v potvrdení o práceneschopnosti.

Kontrola počas PN

Počas PN vás môže skontrolovať zamestnávateľ aj poisťovňa – a to 7 dní v týždni, čiže aj počas víkendu a sviatkov. Táto kontrola sa môže vykonať na základe podnetu od ošetrujúceho alebo posudkového lekára, zamestnávateľa, ale aj inej právnickej či fyzickej osoby. Kontrola prebehne vždy, ak o to požiada predseda súdu alebo vedúci prokurátor. Kontrolu vykonáva zamestnanec poisťovne na adrese, ktorá sa nachádza v potvrdení o práceneschopnosti.

V prípade, že poistenca počas kontroly nezastihnú na oznámenej adrese, zanechajú mu v schránke Oznámenie o vykonaní kontroly. Na základe tohto oznámenia je potrebné, aby pacient kontaktoval útvar lekárskej posudkovej činnosti v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, kde musí preukázať dôvod svojej neprítomnosti.

Sociálna poisťovňa môže poistencovi uložiť pokutu v prípade, že príslušnej pobočke neoznámi zmenu adresy, na ktorej sa bude počas PN zdržiavať. Ďalšími dôvodmi pre uloženie pokuty sú, ak poistenec neodstráni prekážky, ktoré neumožnia vykonanie pokuty – napr. pokazený zvonček, pes a iné prekážky. Pokuta sa väčšinou pohybuje do 100 €, v prípade opakovaného porušenia povinností až do 170 €.

Porušenie liečebného režimu

Ak sa potvrdí porušenie, poistenec stratí nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac však v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom.

Čo ak žije človek sám a potrebuje odísť z miesta liečby?

V prípade, že žije človek sám a nemá určené vychádzky, tak si môže ísť nakúpiť potraviny alebo lieky. V takomto prípade by si mal odložiť pokladničný blok. Ten môže predložiť v prípade kontroly.