Nedávno jsme se věnovali tomu, jaké možnosti čerpání dotací mají Němci v případě, že potřebují pro svého rodinného příslušníka domácí péči. Podívejme se nyní, jak to funguje v Rakousku. I tady mají senioři a jejich rodiny nárok na určité příspěvky, které by pokryly výdaje spojené s 24-hodinovou péčí?

Příspěvek na opatrování (ošetřovné) a příspěvek na podporu péče

Ministerstvo sociálních věcí v Rakousku vytvořilo model poskytování dávek z podpůrného fondu pro potřebné osoby se zdravotním postižením nebo jejich rodinné příslušníky. Kromě příspěvku na opatrování rozděleného na základě sedmi stupňů (takzvaná odkázanost na péči) existuje možnost požádat i o podporu 24-hodinové péče. Aby měla osoba, která potřebuje péči, nárok na příspěvek na podporu, musí mít přiznaný příspěvek na péči minimálně ve třetím stupni. Alternativou je situace, kdy nemocný potřebuje nepřetržitou péči z důvodu demence. Navíc pacient se musí prokázat tím, že mezi ním a druhou osobou existuje pečovatelský vztah.

Výše příspěvku

Výše příspěvku je 550 eur měsíčně na dvě samostatně výdělečně činné pečovatelky. Na jednu pečovatelku to činí tedy 275 eur měsíčně. K tomu, aby byla dotace poskytnuta, je třeba zdokumentovat odbornost pečovatelky (absolvování pečovatelského kurzu) nebo je nezbytné, aby měla s opatrováním alespoň šestiměsíční zkušenosti. Tyto prostředky však nelze použít pro stejného pečovatele ve stejném měsíci na více místech. To znamená, že pokud pečovatelka v Rakousku vystřídá za měsíc dvě rodiny, může část jejího platu pokrýt těmito dávkami pouze jedna rodina.

Pokud je nutná hospitalizace v nemocnici nebo lázeňská léčba a náklady spojené s pobytem hradí stát, sociální nebo zdravotní pojišťovna, příspěvek na péči se po dobu pobytu od druhého dne pobytu neposkytuje.

Stupeň odkázanosti na péči

Stupeň odkázanosti na péči v Rakousku určují lékaři nebo kvalifikované zdravotní sestry. Instituce sociálního pojištění je pověří, aby učinily odborný posudek na základě vyšetření osoby, která žádá péči, buď ve své ordinaci nebo během návštěvy u pacienta doma. Lékařský posudek o zdravotním stavu klienta je podkladem pro určení výše příspěvku na opatrování. Rakouský zákon o ošetřovném vymezuje činnosti, které se při výpočtu zohledňují. Bere se v úvahu čas, který je potřebný k realizaci těchto úkonů. Patří sem pomoc při činnostech, jako je oblékání, každodenní péče, příprava jídla, pomoc při krmení nebo toaletě, užívání léků, pomoc při přemisťování a polohování, praní prádla, úklid, obstarávání jídla a léků.

V následující tabulce lze vidět jednotlivé příspěvky v závislosti na stupni odkázanosti a zároveň na základě jakého časového fondu se stupeň odkázanosti definuje.

Potřebná péče v hodinách za měsíc Stupeň odkázanostiČástka za měsíc (platná od roku 2023)
více než 65 hodin 1175€
více než 95 hodin 2322,70€
více než 120 hodin 3502,80€
více než 160 hodin 4754€
více než 180 hodin
a zároveň nepřetržitá připravenost pečovatele, pokud by klient potřeboval pomoc, a minimálně jedna kontrola během noci
51 024,20€
více než 180 hodin
a zároveň je nutná neustálá přítomnost pečovatele
61 430,20€
více než 180 hodin
a zároveň se klient nedokáže pohybovat, je ležící
71 879,50€

V případě, že se o svého blízkého nemůžete starat a chcete mu poskytnout kvalitní a pohodlnou péči, jsme tady pro vás. Disponujeme pečovatelským personálem z různých států střední a východní Evropy, díky čemuž najdeme ten, který bude splňovat vaše očekávání a požadavky.