Prednedávnom sme sa venovali tomu, aké možnosti čerpania dotácií majú Nemci v prípade, že potrebujú pre svojho rodinného príslušníka domácu opateru. Teraz sa pozrieme, ako to funguje v Rakúsku. Aj tu majú seniori a ich rodiny nárok na určité príspevky, ktoré by pokryli výdavky spojené s 24-hodinovou opaterou?

Príspevok na opatrovanie (ošetrovné) a príspevok na podporu opatery

Ministerstvo sociálnych vecí v Rakúsku vytvorilo model, ktorý slúži na poskytnutie dávok z fondu podpory pre osoby v núdzi so zdravotným obmedzením alebo ich rodinných príslušníkov. Okrem príspevku na opatrovanie rozdeleného na základe siedmich stupňov (takzvaná odkázanosť na opateru) existuje možnosť požiadať aj o podporu 24-hodinovej opatery. Na to, aby osoba, ktorá starostlivosť potrebuje, mohla získať príspevok podpory, musí mať uznaný príspevok na opateru pri minimálne treťom stupni. Alternatívou je situácia, kedy si chorý vyžaduje nepretržitú opateru kvôli prítomnosti demencie. Navyše pacient sa musí preukázať tým, že medzi ním a druhou osobou jestvuje opatrovateľský vzťah.

Výška príspevku

Výška príspevku je 550 eur mesačne na dve samostatne zárobkovo činné opatrovateľky. Na jednu opatrovateľku to činí teda 275 eur mesačne. Na to, aby bola dotácia poskytnutá, treba zdokumentovať odbornosť opatrovateľky (absolvovanie opatrovateľského kurzu) alebo je nevyhnutné, aby mala s opatrovaním aspoň šesťmesačné skúsenosti. Tieto prostriedky sa však nedajú uplatniť pre toho istého opatrovateľa v rámci rovnakého mesiaca na viacerých miestach. To znamená, že ak opatrovateľka v Rakúsku počas mesiaca vystrieda dve rodiny, iba jedna rodina môže jej výplatu čiastočne pokryť týmito dávkami.

V prípade, že je nutná hospitalizácia v nemocničnom zariadení alebo kúpeľná liečba opatrovanej osoby a náklady spojené s pobytom hradí štát, sociálna alebo zdravotná poisťovňa, poberanie ošetrovného sa od druhého dňa pobytu preruší počas jeho trvania.

Stupeň odkázanosti na opateru

Stupeň odkázanosti na opateru v Rakúsku určujú lekári alebo kvalifikované zdravotné sestry. Inštitúcie sociálneho poistenia ich poveria, aby urobili odborný posudok na základe vyšetrenia osoby, ktorá žiada opateru, buď vo svojej ordinácii alebo počas návštevy u pacienta doma. Lekársky posudok o zdravotnom stave klienta je podkladom pre určenie výšky príspevku na opatrovanie. Rakúsky zákon o ošetrovnom vymedzuje činnosti, ktoré sa pri výpočte zohľadňujú. Berie sa do úvahy čas, ktorý je potrebný na realizáciu týchto úkonov. Ide o pomoc s činnosťami ako prezliekanie, každodenná starostlivosť o telo, príprava jedál, pomoc s kŕmením alebo na toalete, užívanie liekov, pomoc s premiestňovaním a polohovaním, pranie bielizne, upratovanie, zaobstaranie potravín a liečiv.

V nasledujúcej tabuľke možno vidieť jednotlivé príspevky v závislosti od stupňa odkázanosti a zároveň na základe akého časového fondu sa stupeň odkázanosti definuje.

Potrebná opatera v hodinách za mesiac Stupeň odkázanostiSuma za mesiac (platná od 2023)
viac ako 65 hodín 1175€
viac ako 95 hodín 2322,70€
viac ako 120 hodín 3502,80€
viac ako 160 hodín 4754€
viac ako 180 hodín
a zároveň nepretržitá pripravenosť opatrovateľa, ak by klient potreboval pomoc, a minimálne jedna kontrola počas noci
51 024,20€
viac ako 180 hodín
a zároveň je potrebná neustála prítomnosť opatrovateľa
61 430,20€
viac ako 180 hodín
a zároveň sa klient nedokáže pohybovať, je ležiaci
71 879,50€

V prípade, že sa o svojho blízkeho nemôžete starať a chcete mu zaobstarať kvalitnú a komfortnú starostlivosť, sme tu pre vás. Disponujeme opatrovateľským personálom z rôznych štátov strednej a východnej Európy, vďaka čomu nájdeme ten, ktorý bude spĺňať vaše očakávania a požiadavky.