Dostali ste sa do situácie, kedy váš blízky potrebuje 24-hodinovú starostlivosť, ktorá je finančne náročná? Dobrou správou je, že máte nárok na čerpanie dotácií. Tie vás do istej miery odbremenia od nákladov spojených s domácou opaterou. V akej výške môžete tieto príspevky získať, ak bývate v Nemecku?

Príspevky na opatrovanie

Pokiaľ váš rodič nedokáže fungovať sám kvôli chorobe či veku, uvažujete nad vhodným riešením, ako mu pomôcť. Najideálnejšou voľbou je 24-hodinová domáca starostlivosť. Ak uprednostníte opatrovateľku zamestnanú cez agentúru prostredníctvom modelu vyslania, vyjde vás to najlacnejšie zo všetkých možných variant (oproti tomu, ak by ste si zadovážili opatrovateľku – živnostníčku, alebo sa stali jej zamestnávateľom vy). Napriek tomu vás táto opatera v Nemecku bude stáť v rozmedzí 2000 až 3000 eur za mesiac. Uľahčiť situáciu môžu príspevky poskytované vašim príbuzným, ktorí sú na opateru odkázaní.

Ošetrovné

Môžete čerpať príspevok na opatrovanie v podobe peňažných dávok z fondu poistenia dlhodobej starostlivosti (Pflegekasse), ktorý zriaďujú zdravotné poisťovne v Nemecku. Zo zákona naň vzniká nárok zdravotne poisteným osobám. Takzvané ošetrovné (Pflegegeld) sa dostáva v závislosti od určeného stupňa odkázanosti (Pflegegrad). Pohybuje sa v rozpätí od 316 do 901 eur mesačne. Tieto stupne sa delia na päť kategórií podľa závažnosti zdravotného stavu osoby odkázanej na pomoc iných. Pacienti patriaci do prvého stupňa síce nemajú nárok na ošetrovné, ale môžu využiť iné príspevky.

Ošetrovné sa dá využiť na pokrytie čiastky mzdy domácej opatrovateľky, lebo nie je účelovo viazané. To znamená, že rozhodnutie je na vás ako na príbuznom, na čo ho využijete. Existuje aj iný príspevok – vecná dávka na starostlivosť (Pflegesachleistung). Tá je ale určená na odmeňovanie ošetrovateľov so zdravotníckym vzdelaním. Preto si ich netreba mýliť. Ak si váš rodinný príslušník vyžaduje opateru, požiadajte poisťovňu, aby mu určila stupeň odkázanosti. Na ošetrovné vzniká nárok v prípade, že je oňho postarané v domácom prostredí. A musí mať za posledných desať rokov zaplatené odvody minimálne dva roky do sociálneho fondu dlhodobej starostlivosti, ktorý je súčasťou fondu zdravotného poistenia. Príspevok je možné čerpať aj v prípade, že využijete ambulantné služby, a kombinovať ho s vecnými dávkami.

stupeň opatery mesačná sumaročná suma
2316 €3 792 €
3545 €6 540 €
4728 €8 736 €
5901 €10 812 €
Výška ošetrovného

Ako požiadať o príspevok na ošetrovné?

O ošetrovné môžete požiadať ešte predtým, ako vášmu rodičovi uznajú stupeň odkázanosti. Pošlite poisťovni, ktorej je poistencom, písomnú žiadosť v podobe listu či mailu. Môžete to vybaviť aj telefonicky (ale nebudete mať doklad) alebo osobne. Mala by oň požiadať osoba, ktorá potrebuje starostlivosť, no ak to nie je možné, urobí tak jej splnomocniteľ. Následne vás čaká návšteva lekára, ktorý príde k vám domov do 14 dní od podania žiadosti a posúdi stupeň odkázanosti. Potom si počkáte 25 pracovných dní, do tejto lehoty musia vyhotoviť posudok. V prípade, že vašu žiadosť zamietnu, máte právo odvolať sa do mesiaca od zamietnutia alebo dokonca požiadať o prehodnotenie klasifikácie, do ktorej vášho príbuzného zaradili.

Tento príspevok môže byť posielaný rovno na účet opatrovateľky. V tom prípade treba uviesť poznámku do žiadosti. Inak sa odvádza osobe, ktorej sa poskytuje starostlivosť. Nárok na ošetrovné vzniká dňom, kedy sa oň požiada, takže bude vyplatené spätne za obdobie medzi podaním žiadosti a jej schválením.

Kontroly

Rátať musíte so znížením príspevku na opatrovanie, ktoré nastáva v situácii, že váš príbuzný musí byť hospitalizovaný v nemocnici alebo absolvovať rehabilitačný pobyt. V tomto prípade sa dávka vypláca počas prvých štyroch týždňov. Ak vám na krátkodobé obdobie vypadne opatrovateľ a na tento čas sa opatrovaná osoba dostane do zariadenia pre seniorov, o dávku neprídete. Dostanete ju vo výške 50% najviac osem týždňov. Potom nárok zanikne v prípade, že sa využívanie domácej opatery opätovne neobnoví.

Aby tento príspevok mohol trvať, sú potrebné pravidelné konzultácie pacientovho stavu u lekára. Ak spadá do 2. a 3. stupňa odkázanosti, absolvuje sa konzultovanie každých šesť mesiacov. Ak je zaradený do 4. a 5. stupňa, musia sa kontroly vykonávať každé tri mesiace. V prípade, že tieto termíny ignorujete, hrozí, že o ošetrovné váš príbuzný príde. Musíte si ich dohodnúť sami, poisťovňa vám ich nebude pripomínať.

Ďalšie príspevky

Od prvého stupňa odkázanosti vzniká nárok na službu odbremenenia (Entlastungsleistungen) vo výške 125 eur mesačne (1500 ročne). Je určená na podporu v bežnom živote. Nevypláca sa priamo na účet dotknutej osoby, ktorá službu využíva. Musí sa predložiť doklad o poskytovaní služieb fondu poistenia dlhodobej starostlivosti. Nasledovne bude uhradený. Túto úľavu využíva iba 50% ľudí v Nemecku, ktorí potrebujú opateru. Môže byť okrem iného (pomoc v domácnosti – upratovanie, varenie, denná a nočná starostlivosť, stacionár) použitá aj na výdavky spojené s 24-hodinovou opaterou. O tento príspevok nie je nutné žiadať. Treba len predložiť spomínané potvrdenie od poskytovateľov služieb. Nevyčerpané príspevky z predošlého roka sa dajú využiť do polroka nasledujúceho kalendárneho roka. Dávky za rok 2022 teda prepadnú až 30.6. 2023.

Dotácia na úpravu bývania

Navyše k dispozícii sú aj iné príspevky slúžiace na uľahčenie a zlepšenie života pacienta. Napríklad dotácia na prestavbu či úpravu bývania vo výške 4000 eur, aby bolo možné prispôsobiť domácnosť požiadavkám pacienta. Príspevok sa môže využiť na úpravu kúpeľňe (vybudovanie bezbariérového sprchovacieho kúta) alebo výťahu, ktorý by zabezpečil bezproblémový presun pacienta trpiaceho problémami s mobilitou. Využívajú sa takzvané plošinové výťahy alebo výťahy v podobe lanovkovej sedačky, ktorou sa pacient vyvezie po schodisku. Ich realizácia začína na sume 3800 eur. Nárok na túto pomoc sa vzťahuje aj na pacienta zaradeného do prvého stupňa odkázanosti. Ak sa nachádza v domácnosti viac osôb vyžadujúcich si opateru, dá sa uplatniť maximálna dotácia až do výšky 16000 eur. Vypláca sa na osobu a poskytuje sa pacientom, ktorí sú v domácej opatere.

Hygienické potreby či pohotovosť cez telefón

Existuje tiež príspevok 40 eur mesačne na dezinfekčné prostriedky, rukavice, rúška či ochranné podložky na posteľ. Netreba na ne lekársky predpis, len uznanie na odkázanosť a využívanie domácej starostlivosti. Získať sa môžu dvojakým spôsobom – bezplatným objednaním balíka alebo nákupom, ktorý vám dodatočne uhradí poisťovňa. K dispozícii je rovnako domáce tiesňové volanie v prípade núdze (senior odošle signál príbuznému alebo opatrovateľskému personálu, aby mu mohli zaistiť pomoc napríklad pri páde, infarkte,…), ktoré hradí fond poistenia starostlivosti vo výške 25,50 eur mesačne za prevádzkovanie a 10,49 eura za inštaláciu. Volanie sa dá realizovať cez pevnú linku, mobil aj špeciálne hodinky.

Ak hľadáte spoľahlivého opatrovateľa či opatrovateľku, v Atene máme k dispozícii množstvo personálu z krajín strednej a východnej Európy, ktorý má chuť pracovať a je jazykovo vybavený.

Máte skúsenosti s čerpaním príspevkov na domácu opateru?