Mnohé spoločnosti počas náborového procesu stále prehliadajú kandidátov nad 50 rokov. Toto prehliadanie nielenže obmedzuje ich prístup k skupine skúsených a schopných talentov, ale je aj v rozpore so zákonmi o zamestnanosti v mnohých krajinách, ktoré chránia uchádzačov o zamestnanie pred diskrimináciou na základe veku. Dnes sa budeme venovať faktorom, ktoré by sa mali namiesto toho zohľadniť pri rozhodovaní o prijímaní zamestnancov.

Bežné mylné predstavy o starších pracovníkoch

Niektorí zamestnávatelia sa domnievajú, že starší uchádzači sú menej prispôsobiví novým technológiám a nie sú takí energickí ako mladší zamestnanci. Iní sa obávajú, že skúsení odborníci môžu požadovať vyššie platy alebo zostať v pracovnom pomere len krátku dobu pred odchodom do dôchodku. Tieto stereotypy môžu spoločnostiam brániť v prijímaní dobre informovaných rozhodnutí o nábore.

Vyvrátenie mýtov

V skutočnosti vek často prináša na pracovisko neoceniteľné výhody. Starší pracovníci majú zvyčajne silnú pracovnú morálku, hlboké znalosti v danom odvetví a dobre zdokonalené komunikačné schopnosti, ktoré sa rozvíjali počas rokov profesionálnej interakcie. Ich skúsenosti im často umožňujú efektívne mentorovať mladších kolegov a účinne zvládať stres v prostredí s vysokým tlakom.

Štúdie a reálne dôkazy naznačujú, že rôzne vekové skupiny v tíme môžu zvýšiť kreativitu a riešenie problémov kombináciou tradičných a inovatívnych prístupov. Starší zamestnanci zďaleka nepredstavujú nákladovú záťaž, ale môžu stabilizovať pracovnú silu a znížiť fluktuáciu tým, že sú lojálni a oddaní svojim úlohám.

Prečo by vek nemal rozhodovať o kvalitách uchádzača

Posudzovanie kandidátov na základe veku je nielen kontraproduktívne, ale v mnohých častiach sveta aj nezákonné. Zákony v mnohých krajinách chránia pracovníkov pred diskrimináciou a zdôrazňujú spravodlivosť a rovnaké príležitosti v zamestnaní. Prehliadaním týchto kandidátov spoločnosti nielenže riskujú právne dôsledky, ale tiež prichádzajú o možnosť rozšíriť svoj fond talentov o kvalifikovaných odborníkov, ktorí môžu do ich tímov priniesť stabilitu, múdrosť a zrelosť.

Náš záväzok k inkluzívnemu náboru

V spoločnosti Atena sme hrdí na naše objektívne a spravodlivé postupy náboru. Kandidátov posudzujeme na základe relevantnej kvalifikácie, skúseností a potenciálneho prínosu k našim cieľom. Nehľadíme na vek, pohlavie a iné nepodstatné faktory, ale zameriavame sa na to, na čom skutočne záleží: na súlad individuálnych schopností a požiadaviek na pracovné miesto.

Vďaka tomu máme prístup k talentom, ktoré mnohí prehliadajú. Svojím postojom výrazne zvyšujeme rozmanitosť našich tímov. Taktiež posilňuje inovácie a produktivitu tým, že integruje širokú škálu perspektív a životných skúseností.

Výzva k činom

Vyzývame firmy, aby prehodnotili svoje náborové stratégie a rozpoznali nevyužitý potenciál kandidátov nad 50 rokov. Spoločnosť Atena je tu, aby vás sprevádzala touto transformačnou cestou a zabezpečila, že váš proces náboru bude nielen v súlade s právnymi normami, ale aj s osvedčenými postupmi pre inkluzívnu a dynamickú pracovnú silu. Kontaktujte spoločnosť Atena ešte dnes a zistite, ako vám môžeme pomôcť využiť celé spektrum talentov a posunúť vašu spoločnosť vpred.