Dánska vláda kladie dôraz na poskytovanie kvalitnej starostlivosti o starších občanov a značnú časť rozpočtu na zdravotnú starostlivosť venuje na financovanie domácich opatrovateľov seniorov. Je to v súlade s cieľom vlády poskytovať rôzne možnosti starostlivosti, ktoré umožnia seniorom zachovať si nezávislosť a kvalitu života.

Koľko Dánsko vynakladá na seniorov?

Dánsko vynakladá 2,2% svojho HDP na starostlivosť o starších ľudí. Viac prispieva len Švédsko. Základný dôchodok pre osobu staršiu ako 65 rokov v Dánsku je približne 1075 eur mesačne. A hoci sa to niektorým z nás môže zdať veľa, nie je to jediný typ finančných prostriedkov, ktoré vláda poskytuje. Najdôležitejšou finančnou dávkou v Dánsku, pokiaľ ide o osoby, ktoré už nie sú samostatné, je príspevok na starostlivosť.

Čo je to príspevok na starostlivosť?

Príspevok na starostlivosť tvoria finančné prostriedky, ktoré osoba dostáva za starostlivosť o príbuzného, ktorý už nemôže sám vykonávať každodenné úlohy. Nárok naň má každá osoba, ktorá potrebuje dlhodobú starostlivosť, bez ohľadu na príjem alebo majetok. Neexistujú ani žiadne minimálne požiadavky na stupeň postihnutia, aby bolo možné získať praktickú alebo osobnú pomoc. Potrebná pomoc sa poskytuje po posúdení. Neexistujú ani žiadne minimálne časové požiadavky na starostlivosť – môže byť aj menej ako dve hodiny týždenne. Systém je organizovaný a financovaný na miestnej úrovni prostredníctvom obcí. Existujú dve formy príspevku na starostlivosť. Jedna je určená pre nevyliečiteľne chorých ľudí a druhá pre ľudí s vážnymi a chronickými ochoreniami.

Príspevok na starostlivosť o nevyliečiteľne chorých

Tento príspevok je určený ľudom, ktorí sa chcú starať o osobu s nevyliečiteľnou chorobou. Na začatie procesu je potrebné, aby lekár potvrdil, že nemocničná liečba by jej neprospela. Musí tiež potvrdiť, že osoba nepotrebuje byť kvôli svojmu stavu v domove dôchodcov ani v nemocnici. O príspevok môžu požiadať priatelia aj rodina. Osoba poskytujúca starostlivosť môže byť zamestnaná (alebo samostatne zárobkovo činná), študent alebo dôchodca. Výška príspevku pre zamestnané a samostatne zárobkovo činné osoby je 1,5-násobkom nemocenskej dávky, na ktorú by mali nárok. Príspevok tiež nesmie presiahnuť 840 eur týždenne a nesmie byť vyšší ako predchádzajúci príjem príjemcu. Študenti alebo dôchodcovia dostávajú paušálnu dávku vo výške 2010 eur mesačne. Obec môže poskytnúť vyššiu sumu z dôvodu mimoriadnych okolností. Príspevok na starostlivosť nemožno kombinovať s inými dávkami sociálneho zabezpečenia.

Príspevok na starostlivosť pre osoby s vážnym a chronickým ochorením

O tento príspevok možno požiadať, ak sa výška starostlivosti rovná plnému pracovnému úväzku alebo ak je alternatívou ústavná starostlivosť. Poskytovaná suma je 2220 eur mesačne. Túto dávku možno poberať najviac 6 mesiacov a za osobitných okolností ju možno predĺžiť na 9 mesiacov. Tento príspevok sa môže rozdeliť medzi viac osôb, ak spĺňajú podmienky na zamestnanie v obci. Príspevok na starostlivosť sa vypláca osobám, ktoré poskytujú starostlivosť v domácnosti pacienta. Ak však osoba, o ktorú sa starajú, odíde do dočasnej starostlivosti alebo do nemocnice, majú stále nárok na príspevok.

Dodatočné financovanie

Obce môžu poskytovať finančnú podporu aj na nákup zdravotníckych pomôcok. Financovanie nie je založené na majetku ani príjme, čo znamená, že naň má nárok každý, kto ho potrebuje. Platba sa uskutočňuje na základe faktúr. Spotrebný tovar môže čiastočne financovať aj obec. Uhrádza sa 50% nákladov a vzťahuje sa na tovar, ktorý sa nepovažuje za niečo bežné, čo patrí do každej domácnosti. To znamená, že obec by neposkytla finančné prostriedky napríklad na nákup rúry na pečenie alebo televízora.

A v prípade, že váš príbuzný potrebuje opatrovateľa, neváhajte nás kontaktovať. Nielenže vám zabezpečíme najvhodnejšieho opatrovateľa na základe daného ochorenia a potrieb pacientov, ale budeme tu pre vás aj pri riešení akéhokoľvek problému, ktorý sa môže vyskytnúť!