Exekúcie spôsobujú mnohým ľuďom problémy v pracovnom aj osobnom živote. Znamenajú veľkú komplikáciu pri návrate do “normálneho” života. Ťažkú životnú situáciu im pomôže prekonať novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá upravuje oddlženie fyzických osôb.

Medzi časté dôvody vyhlásenia osobného bankrotu je upadnutie do špirály dlhov, z ktorých sa nedokážete dostať. Po legislatívnej úprave Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii z 1. marca 2017 sa však osobný bankrot stal oveľa dostupnejšou možnosťou aj pre širokú verejnosť.

Reštart pre ľudí

Osobný bankrot označuje zákonom upravený a riadený proces, počas ktorého sa každá fyzická osoba môže zbaviť svojich dlhov. Aj bez nutnosti mať majetok alebo príjem. Ak dlžník má majetok musí počítať s tým, že tento majetok (hnuteľný aj nehnuteľný) bude speňažený. Speňaženie majetku sa následne použije na úhradu jeho záväzkov. Na tento úkon sú jasne stanovené podmienky, ktoré musí takáto osoba spĺňať, aby mohla podstúpiť túto formu oddlženia.

“Ak bankrot spravíme pre ľudí dostupným, nebudú už čeliť toľkým exekúciám. Možnosť zbaviť sa dlhov bude možné konkurzom s tým, že z predaja majetku bude uspokojený veriteľ. Dlžník bude zároveň chránený pred stratou obydlia. Ďalšou možnosťou je splátkový kalendár.“

– bývalá ministerka spravodlivosti, Lucia Žitňanská

Dajte pozor na podmienky

Právo žiadať oddlženie má fyzická osoba len vtedy, ak sa voči nej vedie exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie. Dlžník sa považuje za osobu platobne neschopnú vtedy, keď nie je schopný 180 dní po splatnosti zaplatiť aspoň jeden peňažný záväzok. Následne je povinný tento preddavok vrátiť Centru právnej pomoci v mesačných splátkach v lehote 3 rokov od jeho poskytnutia. Zároveň musí mať na území Slovenskej republiky svoje Centrum hlavných záujmov, ktoré vie preukázať relevantnými dôkazmi. Čiže musí mať trvalý pobyt, rodinu, vzťahy, majetok, ekonomické a sociálne väzby.

„Dlžník získa väčšiu mieru ochrany a exekútor väčšiu zodpovednosť za výkon exekúcie. Zároveň odbremeňujeme súdy od exekučnej agendy, čo prispeje k lepšiemu prístupu k spravodlivosti vôbec. Zmenami v konkurznom zákone dávame dostupnejšiu možnosť oddlženia tým,  ktorí sa z vlastnej viny alebo z iných dôvodov ocitli v dlhovej pasci a sami sa z nej nevedia dostať. Nemajetným s nákladmi na oddlženie pomôže štát. Významne zvyšujeme aj ochranu pred úplnou stratou bývania dlžníkov.“

– bývalá ministerka spravodlivosti, Lucia Žitňanská

Cieľom osobného bankrotu je zbaviť sa svojich dlhov. Dlžník sa v zmysle návrhu bude môcť zbaviť svojich dlhov tzv. konkurzom. Odovzdá na speňaženie majetok a následne by mal súd do 15. dní rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Týmto dňom je dlžník zbavený svojich dlhov a voči jeho osobe prestanú prebiehať exekučné konania. Pohľadávky sa stávajú nevymožiteľnými a nové sa nemôžu začať. Dlžník môže začať postupne viesť normálny život. Založiť si bankový účet, pracovať bez strachu, že mu budú v práci vykonávané zrážky.