S pribúdajúcim vekom sa u ľudí môžu vyskytnúť rôzne zdravotné problémy vrátane duševných porúch, ako je demencia a Alzheimerova choroba. Žiaľ, v niektorých prípadoch môžu tieto stavy vyústiť u niektorých osôb do agresívneho správania, čo sťažuje rodinným príslušníkom, opatrovateľom a zdravotníckym pracovníkom poskytovanie primeranej starostlivosti.

Čo je demencia a Alzheimerova choroba?

Demencia je porucha zvyčajne spôsobená poškodením mozgu v dôsledku úrazu alebo choroby. Medzi príznaky patrí zhoršenie pamäti a myslenia. Negatívne ovplyvňuje aj správanie a spôsobuje emocionálne problémy. Obe tieto poruchy môžu viesť k agresii. Demencia sa u človeka diagnostikuje až vtedy, keď je úbytok kognitívnych funkcií väčší ako úbytok, ktorý by u človeka nastal v dôsledku starnutia.

Na druhej strane Alzheimerova choroba je neurodegeneratívna choroba. Je bežné, že sa začína pomaly a postupne sa zhoršuje. Alzheimerova choroba je príčinou dvoch tretín prípadov demencie. Zvyčajne sa začína stratou krátkodobej pamäte. Nakoniec prejde do dezorientácie, problémov s rečou, výkyvov nálad a porúch správania. Rýchlosť progresie je rôzna a dĺžka života po diagnostikovaní sa zvyčajne odhaduje na tri až deväť rokov.

Ako môžeme zabrániť agresívnemu správaniu?

Vzhľadom na príznaky demencie a Alzheimerovej choroby sa správanie seniora môže stupňovať a vytvárať riziko pre zdravie a bezpečnosť staršieho človeka alebo toho, kto sa o neho stará. S trochou vedomostí a správnym prístupom však môžeme toto nebezpečenstvo výrazne eliminovať alebo úplne odstrániť. Tu je deväť vhodných spôsobov, ako to dosiahnuť:

1. Zachovajte pokoj a trpezlivosť

Agresívne správanie môže byť znepokojujúce a náročné na zvládanie. Je však veľmi dôležité zostať pokojný a trpezlivý. Ak budete reagovať negatívne alebo sa rozrušíte, môže to situáciu vystupňovať a zvýšiť úzkosť danej osoby. Zhlboka sa nadýchnite a pristupujte k osobe pokojne a jemne.

2. Pokúste sa identifikovať príčinu agresie

Agresívne správanie u starších ľudí s demenciou alebo Alzheimerovou chorobou môže mať niekoľko spúšťačov, napríklad bolesť, hlad, frustrácia alebo úzkosť. Pokúste sa zistiť príčinu správania osoby tak, že sa jej opýtate, či ju niečo nebolí alebo nepotrebuje pomoc. Hľadajte aj faktory prostredia, ktoré by mohli spôsobovať úzkosť, napríklad hlasné zvuky alebo svetlá.

3. Presmerujte pozornosť osoby

Keď sa staršia osoba stane agresívnou, presmerovanie jej pozornosti na inú činnosť pomôže rozptýliť ju. Môžete navrhnúť, aby ste robili niečo, čo má osoba rada, napríklad počúvanie hudby, sledovanie obľúbeného televízneho programu alebo prechádzka vonku. Niekedy pomôže zlepšiť situáciu aj zmena prostredia.

4. Používajte pokojný tón

Pri rozhovore so seniorom s demenciou alebo Alzheimerovou chorobou je nevyhnutné používať pokojný tón hlasu. Hovorte pomaly a zreteľne, používajte krátke vety a vyhýbajte sa zložitému jazyku. Tento prístup môže pomôcť seniorovi, lebo vám lepšie rozumie a zníži to jeho úzkosť.

5. Poskytnite uistenie a útechu

Agresívne správanie v dôsledku demencie alebo Alzheimerovej choroby môže byť často reakciou na pocit zmätku, strachu alebo osamelosti. Poskytnutie uistenia a útechy pomôže človeku cítiť sa bezpečnejšie a pokojnejšie. Môžete ho držať za ruku, objať ho alebo si s ním jednoducho ticho posedieť.

6. Vyhľadajte odbornú pomoc

V prípade, že sa senior stáva čoraz agresívnejším, môže byť potrebné vyhľadať odbornú pomoc. Zdravotnícki pracovníci, ako sú lekári, zdravotné sestry alebo psychológovia, môžu poskytnúť podporu a poradenstvo pri zvládaní náročného správania a ponúknuť lieky na zníženie nepokoja.

7. Zvážte faktory prostredia

Agresívne správanie starších ľudí s demenciou alebo Alzheimerovou chorobou môžu vyvolať aj faktory prostredia, ako je hluk, osvetlenie alebo teplota. Najlepšie je vytvoriť pokojné a príjemné prostredie znížením hluku a eliminovaním neporiadku, primeraným osvetlením a udržiavaním príjemnej teploty. Prostredie bez neporiadku môže tiež znížiť riziko nehôd a pádov.

8. Používajte validačnú terapiu

Validačná terapia je komunikačná technika, ktorá môže pomôcť zvládnuť agresívne správanie seniorov. Ide o špeciálny prístup k pacientom s demenciou. Táto technika zahŕňa uznanie pocitov osoby a potvrdenie jej skúseností, aj keď nie sú založené na realite. Ak sa napríklad osoba domnieva, že sa nachádza v inom čase alebo na inom mieste, môžete jej zážitky uznať a poskytnúť jej útechu.

9. Ponúknite zaujímavé aktivity

Starším ľuďom s demenciou alebo Alzheimerovou chorobou môžu pomôcť aktivity, ktoré podporujú zapojenie a stimuláciu. Činnosti, ako je vyfarbovanie, puzzle alebo remeslá, dajú zmysel a znížia pocity nepokoja alebo rozrušenia. Pomôžu tiež zlepšiť kognitívne funkcie a podporia sociálnu interakciu.

Hoci sa senior s demenciou alebo Alzheimerovou chorobou môže správať nepredvídateľne, môžete ovplyvniť takmer každú situáciu, ak zachováte pokoj a budete reagovať primerane. Ak pracujete ako opatrovateľ a potrebujete pomoc pri starostlivosti o agresívneho seniora – jednoducho sa obráťte na spoločnosť Atena. Môžeme vám pomôcť rôznymi spôsobmi – kontaktovať rodinných príslušníkov a poskytnúť vám užitočné informácie. A v prípade, že stav seniora bude taký vážny, že ho bude potrebné premiestniť do zdravotníckeho zariadenia, Atena vám nájde inú osobu, o ktorú sa budete môcť postarať, a dokonca vám poskytne bezplatné ubytovanie v prípade, že presun nebude možné uskutočniť okamžite.