Струва ли си да си вземете отпуск? Колко получавате за отпуск по майчинство? Социалните системи във всяка съвременна държава Ви защитават при различни житейски ситуации, като осигуряват компенсация при здравословни проблеми, обезщетения и помощи. Ще направим сравнение между тях в Германия, Австрия, Нидерландия и Великобритания. Знаете ли какви обезщетения и помощи Ви предлага Словакия?

Извънреден труд

Служителят не може да работи извънредно всеки път, когато работодателят му поиска това или когато служителят се съгласи. Служителят може да работи максимум 8 часа извънредно в рамките на една работна седмица. И само в рамките на 4 последователни календарни месеца. Служителят може да работи максимум 150 часа извънредно на година. Може да работи повече от 150 часа само ако е съгласен, но не повече от 400 часа на година.

Работа през почивните дни

Служителите на постоянен или временен трудов договор имат право на допълнително заплащане за работа в събота и неделя. От 1 май 2019 г. надбавката за работа в събота е определена на 50% от минималната почасова ставка, а за работа в неделя – на 100% от минималната почасова ставка.

Нощен труд

От 1 май 2019 г. доплащането за нощен труд се определя на 40% от минималната почасова ставка (1,196 евро), а ако служителят изпълнява високорискова работа, надбавката е 50% от минималната почасова ставка (надбавка в размер на 1,495 евро).

Отпуск

Основният отпуск е с продължителност най-малко 4 седмици. Служител, навършил 33 години до края на съответната календарна година, има право на 5 седмици отпуск. От 2020 г. тези, които все още не са навършили 33 години, но се грижат постоянно за дете, също имат право на 5 седмици отпуск. Правото на годишен отпуск се изплаща на служител, чието трудово правоотношение с един работодател е било непрекъснато през цялата календарна година и който е работил по тази заетост най-малко 60 дни на календарна година. Правото на аликвотната част от годишния отпуск е за всеки пълен календарен месец на непрекъсната заетост на едно и също трудово правоотношение. Изчислява се по следния начин: 1/12 от годишния отпуск * 20 дни отпуск * броя отработени месеци.

Ежегодна добавка към заплатата

Важно условие за отпускане на 13-та заплата, изплащана през юни, е, че сумата трябва да бъде най-малко равна на средните месечни доходи на служителя. Трудовото правоотношение между служителя и работодателя трябва да бъде най-малко 24 месеца без прекъсване до 30 април на съответната календарна година. За да има право служителят на 14-та заплата, трудовото правоотношение между служител и работодател трябва да продължи най-малко 48 непрекъснати месеца до 31 октомври на съответната календарна година. Работодателят може или не да я предостави в какъвто и да е размер.

Отпуск по болест

Служител може да бъде признат за временно неработоспособен поради болест, злополука или карантина. Работодателят изплаща първите 10 дни обезщетение за доход, а от 11-ия ден то се изплаща от социалноосигурителното дружество. За временния отпуск по болест на лицето решението взима неговият общопрактикуващ лекар.

Служителят има право на обезщетение за доходи по време на временния отпуск по болест в размер на:

  • 25% от дневната брутна заплата – от 1-ия до 3-ия ден от временния отпуск по болест,
  • 55% от дневната брутна заплата – от 4-ия до 10-ия ден от временния отпуск по болест,
  • 55% от дневната брутна заплата се изплаща от Агенцията за социално осигуряване – от 11-ия ден от временния отпуск по болест.

Обезщетения и помощи

Родителите имат право на държавни помощи – данъчни облекчения от държавата, ако отговарят на свързаните с доходите условия. Помощите за родители, свързани с доходите на родителите, включват:

  • обезщетение за майчинство – изплаща се от Агенцията за социално осигуряване
  • детски надбавки – изплащат се от Службата по труда, социалните въпроси и семейството
  • данъчни облекчения за отглеждане на деца – изплащат се от работодателя, данъчния администратор (данъчната служба)

Ставка за работа на официални празници

Надбавката за работа на официални празници е 100% от средните доходи на служителя. Ако служителят получава минимална работна заплата, заплащането за работа на официални празници ще бъде 2,989 евро/час.

Отпуск по майчинство

Жените имат право на 34 седмици отпуск по майчинство, след като са работили 270 дни преди раждането. Самотните майки имат право на 37 седмици отпуск по майчинство, а майките на близнаци – до 39 седмици (до 43 седмици). Жени, родили мъртво дете, могат да останат в отпуск по майчинство максимум 14 седмици. Европейската комисия представи предложение за по-нататъшно подобряване на баланса между професионалния и личния живот. Размерът на обезщетението за майчинство е 75% от дневния доход за един календарен ден.

Пенсия

Гарантираната пенсия за 30 години трудов стаж е 33% от средната брутна заплата преди 2 години. Пенсията за трудов стаж между 31 и 39 години е с 0,02 пъти по-висока от минималната заплата, а при 40 години – с 0,03 пъти. Това е значително увеличение на минималната пенсия в сравнение с предишни години. Ако минималната пенсия за старост не беше гарантирана, трябваше да печелите приблизително 80% от средната си заплата през трудоспособната си възраст.

Надбавки за храна

Служителите имат право да получават надбавки за храна. Работодателят може да осигури хранене в столовата на фирмата или под формата на ваучери за храна. Право на ваучери за храна се предоставя на служител на постоянен договор, който работи повече от 4 часа (няма да получавате помощи за хранене, ако работното Ви време е 4 часа). Ако служителят работи по-дълго от 11 часа, се препоръчва да плати част от второто топло хранене. Но служителят не е длъжен да го прави. Служителят има право на надбавка за храна в размер на най-малко 3,83 евро, което представлява 75% от 5,10 евро. Останалата част се плаща от работодателя.

Отпуск за гледане на болен член на семейството

Отпускът за гледане на болен член на семейството представлява обезщетение за болест, предоставяно за личното и целодневно лечение на болно дете, съпруг, съпруга, родител или болен родител на съпруга/съпругата. Предоставя се и за полагане на лични и целодневни грижи за здраво дете под 10-годишна възраст. Правото на отпуск за гледане на болен член на семейството продължава не повече от 10 календарни дни. Отпускът по болест може да продължи и по-дълго, но без обезщетение за доходи.