Oplatí sa vziať si dovolenku? Koľko dostanete za materskú? Sociálne systémy Vás v každom modernom štáte chránia pri rôznych životných udalostiach, kompenzujú zdravotné ťažkosti a poskytujú sociálne výhody. V nasledujúcom období si ich porovnáme s Nemeckom, Rakúskom, Holandskom a Anglickom. Viete, ktoré Vám poskytuje Slovensko?

Práca nadčas

Zamestnanec nemôže odpracovať nadčasy v neobmedzenom rozsahu, kedykoľvek mu to jeho zamestnávateľ prikáže alebo kedykoľvek s tým súhlasí. Zamestnanec môže v rámci jedného pracovného týždňa pracovať maximálne 8 hodín nadčas. Aj to len v období 4 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Za celý rok môže zamestnanec pracovať maximálne 150 hodín nadčas. Nad 150 hodín môže iba ak s tým súhlasí, maximálne však 400 hodín za rok.

Práca počas víkendu

Nárok na príplatok za prácu v sobotu a v nedeľu má zamestnanec v trvalom pracovnom pomere, rovnako aj zamestnanec zamestnaný na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Príplatok za prácu v sobotu od 1. mája 2019 je stanovený na 50 % minimálnej mzdy za hodinu, za prácu v nedeľu 100 % minimálnej mzdy za hodinu.

Práca v noci

Príplatok za nočnú prácu od 1.mája 2019 je stanovený na 40 % minimálnej mzdy za hodinu (príplatok vo výške 1,196 €), v prípade zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu je výška príplatku 50 % minimálnej mzdy za hodinu (príplatok vo výške 1,495 €).

Dovolenka

Základná dĺžka dovolenky je najmenej 4 týždne. Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši 33 rokov je minimálne 5 týždňov. Od roku 2020 k zamestnancom, ktorí majú nárok na 5 týždňov dovolenky pribudnú aj tí zamestnanci, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o dieťa. Nárok na dovolenku za kalendárny rok vzniká tomu zamestnancovi, ktorého pracovný pomer jedného zamestnávateľa trval nepretržite celý kalendárny rok a ktorý vykonával prácu na základe tohto pracovného pomeru najmenej 60 dní v kalendárnom roku. Nárok na pomernú časť dovolenky za odpracované dni je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru. Vypočíta sa ako 1/12 dovolenky za kalendárny rok * 20 dní dovolenky * počet odpracovaných mesiacov.

13. a 14. plat

Dôležitou podmienkou na oslobodenie 13. platu vyplateného v mesiaci jún je, že suma vyplateného peňažného plnenia musí byť najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa musí byť do 30. apríla príslušného kalendárneho roka nepretržite aspoň 24 mesiacov. Pri 14. plate musí byť pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa do 31. októbra príslušného kalendárneho roka nepretržite aspoň 48 mesiacov. Zamestnávateľ ho môže, ale nemusí poskytnúť v ľubovoľnej výške.

PN (práceneschopnosť)

Zamestnanec môže byť uznaným za dočasne práceneschopného (PN) na výkon svojej zárobkovej činnosti v prípade choroby alebo úrazu, alebo ak mu bolo nariadené karanténne opatrenie. Prvých 10 dní náhradu príjmu vypláca zamestnávateľ, od 11. dňa sociálna poisťovňa. Dočasnú PN osoby posudzuje a rozhoduje o nej príslušný ošetrujúci lekár. 

Zamestnanec má nárok na náhradu príjmu počas dočasnej PN vo výške:

  • 25 % denného vymeriavacieho základu – od 1. do 3. dňa trvania dočasnej PN,
  • 55 % denného vymeriavacieho základu – od 4. do 10. dňa trvania dočasnej PN.
  • 55 % denného vymeriavacieho základu vypláca Sociálna poisťovňa – od 11. dňa trvania dočasnej PN. 

Sociálne dávky

Rodič má nárok na štátne sociálne dávky resp. daňové zvýhodnenie od štátu, ak splní podmienky súvisiace s dosahovaním príjmu. Medzi peňažné dávky pre rodiča, ktoré súvisia s dosahovaným príjmom rodiča patrí:

  • materské (resp. materská dávka) – vypláca Sociálna poisťovňa
  • príspevok na starostlivosť o dieťa – vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
  • daňový bonus na dieťa – vypláca zamestnávateľ, resp. správca dane (daňový úrad)

Príplatok za sviatky

Príplatok za prácu vo sviatok je vo výške 100 % priemerného zárobku zamestnanca. V prípade, ak je zamestnanec odmeňovaný minimálnou mzdou, tak príplatok za prácu vo sviatok bude vo výške 2,989 eura/hodinu.

Materská / rodičovský príspevok

Na materskú dovolenku má žena nárok v dĺžke 34. týždňov po odpracovaní 270. dní pred pôrodom. Osamelá matka má nárok na 37. týždňov materskej dovolenky, matka dvojičiek až 39. týždňov (maximálne do konca 43. týždňa). Žene, ktorej sa narodí mŕtve dieťa môže ostať na materskej dovolenke maximálne 14 týždňov. Európska komisia prišla s návrhom na ďalšie zlepšenie rovnováhy medzi prácou a osobným životom. Výška materskej je 75 % denného vymeriavacieho základu za jeden kalendárny deň.

Dôchodok

Garantovaný dôchodok za 30 odpracovaných rokov je 33% hrubej priemernej mzdy z pred 2 rokov. Za 31 až 39 odrobených rokov sa dôchodok zvyšuje o 0,02 násobok životného minima a od 40 rokov o 0,03 násobok životného minima. Ide o výrazné zvýšenie minimálneho dôchodku oproti minulým rokom. Pokiaľ by nebol minimálny starobný dôchodok garantovaný, museli by ste na takúto sumu zarábať počas vášho produktívneho veku približne 80% priemernej mzdy.

Stravné

Zamestnanci majú nárok na príspevok na stravu. Zamestnávateľ môže zabezpečiť stravu v stravovacom zariadení alebo formou stravných lístkov. Nárok na stravné lístky má zamestnanec TPP, ktorý je v práci viac ako 4 hodiny (pri 4 hodinovom pracovnom čase stravné nedostanete). V prípade, že zamestnanec pracuje dlhšie ako 11 hodín, odporúča sa prispievať aj na druhé teplé jedlo. Nie je to však povinnosťou zamestnávateľa. Zamestnanec má nárok na príspevok na stravu v minimálnej hodnote 3,83 euro, čo je 75% zo sumy 5,10 eura. Zvyšnú časť si hradí zamestnanec sám.

Ošetrovanie člena rodiny (OČR)

Ošetrovné je nemocenská dávka poskytovaná z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky). Poskytuje sa aj z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov jeho veku. Nárok na ošetrovné trvá najviac 10 kalendárnych dní. Samotná potreba môže trvať aj dlhšie, ale už bez nároku na dávku.