Na dnešnom konkurenčnom trhu práce je pre firmy, ktoré sa snažia prilákať a udržať si špičkové talenty, kľúčové pochopiť základné faktory, ktoré vedú k spokojnosti zamestnancov. V spoločnosti Atena sme uskutočnili rozsiahly prieskum s cieľom odhaliť základné aspekty, ktoré si zamestnanci najviac cenia. Na základe našich zistení uvádzame najdôležitejšie faktory:

Využitie zručností

Celkovo si každý želá, aby bol ocenený. 58 % pracovníkov uprednostňuje pozície, ktoré im umožňujú efektívne využiť svoje zručnosti a silné stránky a zmysluplne tak prispieť k rozvoju spoločnosti. Poskytovanie príležitostí zamestnancom na uplatnenie ich odborných znalostí podporuje angažovanosť a naplnenie v ich úlohách.

Komplexný balík benefitov

Štatistiky ukazujú, že až 88 % uchádzačov o zamestnanie považuje komplexný balík výhod za rozhodujúci faktor pri výbere medzi lepšie a horšie platenou prácou. Ponuka konkurencieschopných benefitov môže výrazne zvýšiť spokojnosť a udržať si zamestnancov.

Uznanie a ocenenie

Uznanie a ocenenie úsilia a úspechov zamestnancov je nevyhnutné pre udržanie vysokej morálky a úrovne motivácie. Uznávanie individuálnych a tímových úspechov podporuje pozitívnu pracovnú kultúru a posilňuje puto medzi zamestnancami a ich organizáciou.

Príležitosti na rast

Neustále príležitosti na vzdelávanie a rozvoj sú pre zamestnancov, ktorí sa chcú osobne a profesionálne zlepšovať su kľúčové. Poskytovanie prístupu k školiacim programom, seminárom zameraným na rozvoj zručností a možnostiam kariérneho postupu je prejavom záväzku rozvíjať talenty a podporovať rast v rámci organizácie.

Transparentná komunikácia

Jasná a transparentná komunikácia je neoddeliteľnou súčasťou podpory dôvery, súladu a spolupráce medzi zamestnancami. Pravidelné aktualizácie, konštruktívna spätná väzba a otvorený dialóg pomáhajú kultivovať kultúru transparentnosti a zodpovednosti na pracovisku.

Férové odmeňovanie

Významná časť zamestnancov (59 %) uvádza ako hlavný dôvod odchodu zo zamestnania nízky plat. Poskytovanie spravodlivých a konkurencieschopných balíkov odmeňovania, ktoré sú v súlade s odvetvovými štandardmi a oceňujú prínos zamestnancov, je kľúčové pre udržanie najlepších talentov a zníženie miery fluktuácie.

Podpora zo strany vedenia

Silné a empatické vedenie zohráva kľúčovú úlohu pri vytváraní pozitívneho pracovného prostredia. Vedúci, ktorí aktívne počúvajú členov svojho tímu, poskytujú im poradenstvo a podporu na ceste k úspechu, prispievajú ku kultúre dôvery, rešpektu a spolupráce.

Istota zamestnania

Poskytovanie pocitu stability a istoty zamestnancom v ich funkciách je nevyhnutné na podporu lojality a oddanosti. Organizácie, ktoré uprednostňujú dlhodobé stratégie rastu a preukazujú odolnosť počas náročných období, vzbudzujú u svojich zamestnancov dôveru a istotu.

Inkluzívna kultúra

Prijímanie rozmanitosti, rovnosti a inklúzie je kľúčom k vytvoreniu príjemného a podporujúceho pracoviska, kde sa každý zamestnanec cíti cenený a rešpektovaný. Pestovanie kultúry inkluzívnosti podporuje kreativitu, inovácie a spoluprácu, čo je základom úspechu organizácie.

V spoločnosti Atena si uvedomujeme význam zosúladenia organizačných postupov s vyvíjajúcimi sa potrebami a preferenciami zamestnancov. Prostredníctvom našich riešení šitých na mieru dokážeme pomôcť zamestnávateľom aj zamestnancom dosiahnuť najlepšie možné výsledky. Odhaľte svoj plný potenciál so spoločnosťou Atena – vaším partnerom v oblasti dokonalého zamestnávania.