Ak sa starší človek nedokáže sám o seba postarať, v mnohých prípadoch je preňho pochopiteľne veľmi dôležité zostať vo vlastnom dome kvôli spomienkam a osobným väzbám. Cíti sa tam oveľa bezpečnejšie. Túži pokračovať vo svojom doterajšom spôsobe života len s pomocou, ktorá mu bude pomáhať, aby to zvládol. Touto pomocou je 24-hodinová domáca starostlivosť, ktorá býva finančne náročná. Opatrovateľka v Anglicku stojí v priemere 1000€ až 1500€ na týždeň. Aké príspevky na domácu opateru sú k dispozícii anglickým občanom?

Od čoho závisí nárok na príspevky?

To, či vášmu blízkemu domácu opateru preplatia, závisí od jeho finančnej situácie. Miestny úrad vykoná preskúmanie finančných možností, ktoré zohľadňuje jeho príjmy. Robí sa súčasne so samotným prehodnotením potreby starostlivosti alebo po ňom. Toto prehodnotenie určuje, či pacient potrebuje opateru a zhromažďuje informácie, na základe ktorých sa zostaví takzvaný plán starostlivosti. Finančné preskúmanie na domácu opateru rozhoduje, či pacient bude hradiť čas nákladov spojených s opaterou, alebo bude opatrovateľské služby užívať zadarmo. Platí, že čím väčšie príjmy má, tým menej prostriedkov na starostlivosť dostane. V rámci tohto zhodnotenia sa zohľadňujú položky ako zárobok, dôchodok, úspory, dávky. Ak má záujem o domácu starostlivosť, hodnota majetku nie je zahrnutá. Predpokladá sa, že pacient dostáva všetky dávky, na ktoré má nárok, hoci ich v skutočnosti možno nepoberá, preto sa berú do úvahy.

Ak všetky zohľadňované položky prekročia limit 26 382,98€, musí si starostlivosť hradiť sám alebo jeho rodina. V prípade, že sa majetok vmestí do sumy 16 453,9€, úrad opateru zafinancuje v plnej výške. Pri situácii, kedy sa finančné prostriedky pohybujú v rozmedzí týchto hraníc, vzniká seniorovi nárok na čiastočné preplatenie starostlivosti. Po preskúmaní finančných pomerov miestny úrad vydá písomné rozhodnutie, koľko si pacient musí sám prispievať na opateru. Dotyčný prostriedky dostane mesačne priamo na účet alebo starostlivosť organizuje úrad. V prípade, že váš blízky nesúhlasí s výsledkom rozhodnutia úradu, treba sa naň obrátiť so sťažnosťou. Aj vtedy, keď financovanie starostlivosti zamietnu, môžu seniori využiť ešte iné príspevky na opateru, ktoré nie sú závislé od finančnej situácie.

Miestny úrad je orgán miestnej samosprávy v Anglicku, ktorý zodpovedá za správu služieb v mieste alebo obci. Skladá sa z členov, ktorí sú volení a zastupujú záujmy miestnej komunity. Starajú sa aj o plánovanie a rozvoj, odpadové hospodárstvo, komunálne služby.

Príspevok na opatrovanie

Tento príspevok môže získať samotný opatrovateľský personál. Opatrovatelia môžu dostať 78,95€ týždenne. Vypláca sa opatrovateľom, ktorí sa aspoň 35 hodín do týždňa starajú o osobu, ktorá to potrebuje. Nemusia byť v príbuzenskom vzťahu. Pri zohľadnení nároku naň sa neberú do úvahy príjmy, úspory ani príspevky na poistenie. Pomoc opatrovateľa môže v tomto prípade zahŕňať služby ako príprava jedla, pomoc s hygienou, sprevádzanie opatrovanej osoby (niečo vybaviť či k lekárovi), nákupy. Podmienkou príspevku je, aby opatrovaná osoba poberala jeden z ďalších príspevkov, ktoré sú uvedené nižšie.

Príspevok na opatrovateľskú službu

Rovnako sa dostáva bez ohľadu na príjem. Príspevok sa posiela týždenne na bankový účet opatrovanej osoby buď vo výške 70,06€, alebo 104,67€. Výška závisí od úrovne starostlivosti, ktorú v dôsledku choroby pacient potrebuje. Ak osoba vyžaduje dohľad len počas dňa alebo len v noci, má nárok na nižšiu sadzbu, ak aj cez deň, aj v noci, alebo trpí nevyliečiteľným ochorením, dostane vyššiu sadzbu. Aby naň mala nárok, musí spĺňať kritériá:

  • dosiahnutie dôchodkového veku,
  • trpieť zdravotným postihnutím,
  • potrebovať pomoc pri každodennom živote práve pre svoje postihnutie,
  • potrebovať takúto starostlivosť minimálne šesť mesiacov pre nevyliečiteľnú chorobu,
  • mať lekárske potvrdenie o zdravotnom stave.
Nižšia sadzbaVyššia sadzba
70,06€ týždenne104,67€ týždenne

Dávka na podporu osobnej nezávislosti (PIP)

To, koľko opatrovaná osoba dostane, závisí od toho, do akej miery jej zdravotný stav ovplyvňuje život a koľko starostlivosti potrebuje. Odvíja sa od dvoch kritérií: či potrebuje pomoc s každodennými úlohami alebo v rámci mobility. Za každé je iná výška príspevku. Môžu sa ale poberať aj obe súčasne. Aby sa dávka vzťahovala na domácu opateru pre seniorov (inak je určená ľuďom od 16 rokov až do dosiahnutia dôchodkového veku), muselo jej predchádzať poberanie príspevku na živobytie pre zdravotne postihnutých (DLA). Nárok vzniká aj vtedy, ak pacient trpí nevyliečiteľnou chorobou v terminálnom štádiu a ostáva mu menej ako šesť mesiacov života. Podmienkou je, že musí žiť v Anglicku dva roky za posledné tri roky.

Medzi potreby každodenného života patria činnosti ako jedenie, pitie, umývanie, kúpanie, dávkovanie liekov, chodenie na toaletu, obliekanie, vyzliekanie, socializácia. Medzi potreby spojené s mobilitou sa zaraďujú aktivity: pomoc s pohybom (polohovanie) a naplánovaním presunu. Vtedy, keď pacient potrebuje pomoc pri každodenných činnostiach, nižšia sadzba dávky je 70,06€ a vyššia sadzba 104,67€. Pri potrebe pomoci s mobilitou je nižšia suma dávky 27,7€ a vyššia 73,06€. Vypláca sa každé štyri týždne. Často sa prehodnocuje, čo má zabezpečiť to, aby pacient dostal správnu podporu, takú, akú potrebuje. Nárok na dávku vzniká pri piatich typoch diagnóz:

  • psychické poruchy,
  • muskoskeletálne ochorenia (artritída, osteoartróza),
  • choroby pohybového ústrojenstva,
  • neurologické poruchy (skleróza multiplex, epilepsia, Parkinsonova a Alzheimerova choroba),
  • ochorenia dýchacích ciest.
Nižšia sadzbaVyššia sadzba
Potreby každodenného života70,06€ týždenne104,67€ týždenne
Potreba mobility 27,7€ týždenne73,06€ týždenne

Ako možno vidieť, Anglicko je pre ľudí v núdzi odkázaných na domácu opateru celkom štedré. Ale myslí aj na tých, ktorí sú na tom finančne lepšie, pretože môžu využívať iné príspevky.

V prípade, že potrebujete 24-hodinovú starostlivosť pre svojho blízkeho, obráťte sa na nás. Zaručíme vám spoľahlivý a ochotný opatrovateľský personál z viacerých krajín strednej a východnej Európy.