Keďže v práci človek trávi podstatnú časť svojho času, uspokojivé pracovné podmienky sú pre jeho psychickú pohodu veľmi dôležité. Dokážu ovplyvniť aj jeho pracovný výkon a celkovú kvalitu života. Mobbing na pracovisku je preto veľmi závažný problém, ktorý dokáže hlboko zasiahnuť ľudskú dôstojnosť.

Čo je mobbing?

Ide o formu diskriminácie, čo predstavuje také správanie, v dôsledku ktorého dochádza k vytváraniu zastrašujúceho, nepriateľského, zahanbujúceho, ponižujúceho a potupujúceho či urážajúceho prostredia a ktorého úmyslom môže byť zásah do slobody človeka.

Často sa jedná o negatívne a neetické komunikačné správanie namierené proti jednotlivcovi jednou alebo viacerými osobami. Cieľom je pritom dotyčného potupiť či vyštvať z pracovného prostredia. K najčastejším príkladom patrí napr. poukazovanie na chyby, zastrašovanie, neadekvátne rozdelenie úloh medzi kolegami, neschvaľovanie dovoleniek, nútené nadčasy,  prílišná kontrola, privlastňovanie si nápadov podriadeného, bránenie v kariérnom posune či vyhrážanie o ukončení pracovného pomeru.

Kde je obeť, nájde sa aj páchateľ

Ako je možné, že mobbing väčšinou zažívajú len niektorí ľudia a iní ho nezažívajú vôbec? Mnohokrát je to v osobnom postoji každého z nás. Niekoho skrátka šikanovať nejde. Preto je nesmierne dôležité v prvom rade zbaviť sa roly obete. Pretože existujú prípady, kedy človek z dôvodu šikany zmení zamestnanie a v novom to ide nejakú dobu dobre. Po určitom čase sa však mnohí ocitajú presne v tej istej situácii, ako zažívali na starom pracovisku.

Spoločným znakom je odlišnosť v porovnaní s ostatnými členmi kolektívu. Obeťou sa stávajú najmä ľudia, ktorí:

  • bývajú osamotení (žena v čisto mužskom kolektíve alebo naopak),
  • ľudia nápadní (napr. rečová vada), 
  • úspešní (napr. povýšenie),
  • noví na pracovisku (prínos zmeny a narušenie zaužívaného).

Ani pri osobách, ktoré mobbing vykonávajú (tzv. mobberi) nevieme s presnosťou určiť typického páchateľa. Predsa však u nich nachádzame určité podobné charakteristiky ako je napr. sklon k agresívnemu správaniu. Môžu to byť pokojne karieristi, ktorí chcú svoj úspech dosiahnuť na úkor druhých. Alebo sú to závistlivci, či takí, ktorí túžia po moci a vyvršujú sa na druhých kolegoch.

Ak vznikne požiar, oheň nezmizne len preto, že vy zatvoríte oči

Podľa prieskumov zažilo šikanovanie na pracovisku približne 17% pracovníkov. Mobbing býva veľakrát zamlčovaný a skrývaný, vďaka čomu býva jeho dopad na obeť o to závažnejší. Predstavuje obrovský psychický nápor, kedy sa jedinec stáva labilnejším, citlivejším až prehnane ustráchaným. Prejaviť sa môže tiež vo forme fyzických ťažkostí ako je nespavosť, strata chuti do jedla, migrény, závrate či búšenie srdca.

Čím väčšia firma, tým viac rôznych pováh. To predstavuje náročný proces na udržanie zdravej firemnej kultúry, ktorá podporuje otvorenú komunikáciu a priateľské vzťahy. Zastáva morálne hodnoty a vedie svojich zamestnancov k úcte a rešpektu voči ostatným. Najčastejšie dochádzka k neetickému správaniu vo firmách, ktoré sa o svojich zamestnancov nezaujímajú a kde chýba systém vedenia, organizácie práce a celková disciplína.

„Problém s ľudstvom je ten, že múdri sú často zbabelí, odvážni sú hlúpi a schopní sú netrpezliví.“

– Truman Capote