Školský systém ovplyvňuje viaceré aspekty života štátu i jeho obyvateľov. Od vzdelania sa odvíja fungovanie pracovného trhu a mnoho iných oblastí. Švajčiarsky vzdelávací systém je do detailu premyslený a priamo prepojený s pracovným trhom. To je dôvodom toho, akou rozvinutou krajinou Švajčiarsko je.

Duálny švajčiarsky vzdelávací systém

V krajine čokolády, syrov a vína je vzdelávací systém v rámci stredných škôl postavený na duálnom vzdelávaní. Znamená to, že teória je prepojená priamo s praxou. Práve praktickej výučbe sa venuje primárna pozornosť a uprednostňuje sa pred klasickým memorovaním poznatkov. Pri výbere strednej školy si žiaci vyberajú takpovediac povolanie a pracovné zaradenie, na ktoré ich určitý podnik pripraví, nie školu samotnú. Tá je len doplnkom. Najprv si totiž zvolia firmu, kde sa chcú vyučiť za určité povolanie, a až potom školu, kde navštevujú hodiny teoretickej výučby odborných a všeobecnovzdelávacích predmetov a časť praktickej prípravy. Takýmto spôsobom sú pripravení do života a môžu ihneď po škole začať naplno pracovať bez potreby zaškoľovania.

Žiaci takéhoto odborného vzdelávania sa nazývajú učni. Firmy vytvárajú tieto miesta s obmedzeným počtom. Ak má študent záujem o určité remeslo, no nenájde podnik, kde by sa naň mohol pripravovať, musí si vybrať iné povolanie, ktoré by chcel vykonávať, čo je trochu nevýhodou. Ale keďže to závisí od aktuálneho dopytu a ponuky na trhu, má to priaznivý vplyv na ekonomiku krajiny, pretože dochádza k zníženiu disproporcií medzi dopytom po práci a voľnými pracovnými miestami.

Zamestnancom aj študentom zároveň

V rámci švajčiarskeho odborného vzdelávania sa dá študovať množstvo odborov ako napríklad: remeslá, štandardné učebné odbory, bankovníctvo, IT, sociálna starostlivosť, zdravotníctvo, pedagogika, výroba, tanec. Študent nástupom na prípravu na povolanie nadobúda štatút zamestnanca. Pred nástupom podpisuje s majiteľom podniku zmluvu a stanoví sa mesačná mzda, ktorú bude dostávať. Tá však nie je v takej výške, ako má zamestnanec na riadny úväzok. Firma učňa na výkon povolania nielenže pripraví, ale následne mu po skončení školy spravidla poskytne zamestnanie. Ďalším benefitom je, že sa mladý človek začleňuje do kolektívu, v ktorom je plnohodnotným členom. Vo firmách musí byť určená zodpovedná osoba, ktorá má tento proces na starosti. Musí mať ukončené pedagogické minimum, aby mohla túto funkciu vykonávať. Učni majú zadelený rozvrh tak, že školu navštevujú jeden-dva dni a vo firme strávia tri-štyri dni do týždňa.

Môžu sa rozhodnúť pre prácu, ale aj ďalšie vzdelávanie

Po absolvovaní odborného vzdelávania maturitnou skúškou môžu Švajčiari pracovať alebo – tí lepší – sa uchádzať o štúdium na vysokej škole praktického zamerania, ale aj univerzite. Vo Švajčiarsku sa vysoké školstvo člení na univerzity, vysoké odborné školy a inštitúty vyššieho vzdelávania. Väčšinou po absolvovaní stredných odborných škôl pokračujú študenti na vysokej odbornej škole a po ukončení gymnázia na univerzite. Ak chcú ísť po strednej odbornej škole na univerzitu, musia absolvovať ročnú prípravu, počas ktorej si doplnia chýbajúce teoretické vedomosti.

Povinná školská dochádzka trvá vo Švajčiarsku deväť rokov. Potom môžu žiaci ďalej pokračovať na spomínanú strednú odbornú školu alebo na gymnázium. Tí žiaci, ktorí po základnej škole ešte nevedia, či chcú ísť na gymnázium alebo odbornú školu, alebo majú horšie výsledky, majú možnosť nastúpiť do takzvaného prechodného ročníka, ktorý je preklenovacím obdobím. Žiaci, ktorí dosahujú slabší prospech, majú k dispozícii menej náročné dvojročné odbory, po ktorých skončení dostanú certifikát. Po ich absolvovaní majú stále šancu študovať niektorý z odborov odborného vzdelávania. Ohľadom rozhodnutia o výbere povolania pomáhajú žiakom rôzni poradcovia ako sociálni pracovníci, kariérni poradcovia a zamestnanci začlenení do systému odborného vzdelávania v jednotlivých firmách.

Švajčiarsky vzdelávací systém prináša úspech

Systém odborného vzdelávania je vo Švajčiarsku osvedčený. Svedčí o tom dôležitý ukazovateľ – nízka nezamestnanosť. Tá neprekračuje 7%. Švajčiarsko má tak najnižšiu nezamestnanosť v rámci mladých ľudí v celej Európe. Kdežto aktuálne sa priemer pohybuje okolo 12 % v krajinách OECD.

Tento systém je pre mladých Švajčiarov veľmi atraktívny, keďže sa učia praktické veci plus dostávajú už počas štúdia peniaze a nemusia riešiť rôzne brigády. Na systéme odborného vzdelávania spolupracuje Švajčiarsko ako konfederácia spolu s jednotlivými kantónmi (členské štáty) a samotnými firmami. Výdavky spojené s výučbou hradia v 60% miere jednotlivé firmy. Tie majú dostatok prostriedkov, aby dokázali financovať výrobný proces aj odborné vzdelávanie študentov.

Tento systém je veľmi prospešný a efektívny, pretože zabezpečí ľuďom už počas študentských čias uplatnenie na celý život. Švajčiarsko by malo slúžiť ako príklad pre ostatné krajiny, ako možno vylepšiť školský systém a prepojiť ho s reálnym životom. Zároveň tunajší systém dáva možnosť meniť počas života bez problémov profesijné zameranie. Práve vďaka tomuto úspešnému školskému systému je Švajčiarsko priaznivou krajinou na život, v ktorej všetko funguje a dobre sa v nej žije.

Prečítajte si, aké benefity ponúkajú atraktívni zamestnávatelia, aby odmenili svojich zamestnancov. Zaujíma vás, ako narábať s financiami počas rekordného nárastu cien a inflácie? Nápady nájdete v tomto blogu.