V predošlých článkoch sme sa venovali možnosti čerpania dotácií v rámci 24-hodinovej domácej starostlivosti v nemecky hovoriacich krajinách. Teraz sa pozrieme, ako to s príspevkami na opateru funguje v krajine tulipánov, veterných mlynov, bicyklov a drevákov, kde pracujú opatrovateľky, ktoré sa potrebujú dorozumieť po anglicky.

Holandsko patrí medzi štáty, ktoré ponúkajú svojim obyvateľom nadštandardné životné podmienky, vysoké platy, dobre udržiavanú infraštruktúru. Výnimkou nie je ani systém sociálneho zabezpečenia, ktorý je do detailu prepracovaný. Aj v súvislosti s 24-hodinovou domácou opaterou je štedrý a k dispozícii má vysoké príspevky.

Patrí mu prvenstvo

Holandsko bolo prvou krajinou, ktorá zaviedla takzvané všeobecné sociálne poistenie dlhodobej starostlivosti. Stalo sa tak v roku 1968. Prvotne bolo určené pre potreby domácej a ústavnej starostlivosti o mentálne postihnutých, ale neskôr sa rozšírilo aj na domácu zdravotnú starostlivosť, a to v roku 1980.

Kto má nárok?

Ak váš príbuzný potrebuje nepretržitý dohľad a starostlivosť 24/7, takáto opatera v Holandsku spadá pod zákon o dlhodobej starostlivosti. Zaraďujú sa sem pacienti, ktorí nedokážu v bežnom živote sami fungovať. Podľa tohto zákona má nárok na starostlivosť osoba, ktorá:

  • má chronické fyzické alebo psychogeriatrické ochorenie (demencia), poruchu alebo zdravotné postihnutie,
  • potrebuje stálu starostlivosť a vždy jej niekto musí byť nablízku vo dne-v noci,
  • starostlivosť potrebujete trvalo (celoživotne).

Kto dotácie poskytuje?

SVB (Sociale Verzekeringsbank) je inštitúcia, ktorá v Holandsku zastrešuje celý systém sociálneho zabezpečenia: starobný dôchodok, prídavky na deti a má na starosti aj príspevky na domácu opateru. Tá je hradená z takzvaného osobného rozpočtu (PGB), ktorý zabezpečuje organizáciu potrebnej starostlivosti. Ním môžu seniori a ich rodinní príslušníci pokryť výdavky s ňou spojené. Jeho výška sa vypočítava na základe individuálnych potrieb konkrétneho pacienta. Ten ho môže čerpať na zaplatenie poskytovateľov starostlivosti, pre ktorých sa sám rozhodne. Príspevok sa môže použiť na služby viacerých poskytovateľov súbežne – domáca opatrovateľka, ambulantná zdravotná služba,… Schválenie osobného rozpočtu trvá najmenej šesť týždňov, v priemere sú to ale dva mesiace. Základná suma platná od 1. 1. 2023 je vo výške 3975,40€ netto mesačne. Osobný rozpočet môže presiahnuť sumu až 6 000€.

Ako dotácie získať?

Ak chcete pre svojho príbuzného získať túto dotáciu, potrebujete vybaviť rozhodnutie o tom, že sa jeho zdravotný stav nezaobíde bez 24-hodinovej starostlivosti. Rozhodnutie vydáva Centrum hodnotenia starostlivosti (CAK – Centraal Administratie Kantoor). Najprv overuje, či má dotyčný na opateru nárok. Žiadosť treba podať cez webovú stránku, osobne alebo telefonicky. O osobný rozpočet môže okrem osoby, ktorá potrebuje starostlivosť, požiadať aj rodinný príslušník či dokonca opatrovateľ. Musia mať ale splnomocnenie. K žiadosti je nutné priložiť údaje o zdravotnom stave, správy od lekára o priebehu, stave a liečbe ochorenia. V prípade, že si to situácia vyžaduje, pacienta vyšetrí lekár doma alebo v nemocnici. CAK pošle následne rozhodnutie, či žiadosti bolo vyhovené. Ak áno, je tam uvedená výška získaného osobného rozpočtu.

CAK je holandská inštitúcia zodpovedajúca za úhrady liečebných nákladov pre osoby, na ktoré sa vzťahuje zákon o zdravotnom poistení. Je sprostredkovateľom medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, pacientmi a zdravotnými poisťovňami. Spracováva žiadosti o úhradu a zabezpečuje, aby bola poskytovateľovi starostlivosti vyplatená správna suma.

Od čoho závisí konkrétna suma?

Výšku rozpočtu vypočítava podľa závažnosti diagnózy CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Zodpovedá za dohľad nad usmerneniami holandského ministerstva zdravotníctva o oprávnenosti starostlivosti. Určuje, či má daná osoba nárok na dlhodobú starostlivosť, aj to, ktorý profil starostlivosti bude pre ňu najvhodnejší. Ak má viacero zdravotných obmedzení, zisťuje, ktoré z nich je najzávažnejšie. Profil starostlivosti vlastne popisuje, akú starostlivosť pacient potrebuje vzhľadom na svoj zdravotný stav. Profily starostlivosti zamerané na starostlivosť o seniorov sú označené číslom a písmenami VV. S každým z nich sa spája konkrétna poskytovaná suma. Výška osobného rozpočtu v rámci jednotlivých profilov sa nachádza v tabuľke nižšie. Uvedené profily sa týkajú 24-hodinovej starostlivosti.

CIZ je holandská inštitúcia zodpovedajúca za určenie nároku na starostlivosť podľa holandského zákona o zdravotnom poistení, rozsahu a typu potrebnej starostlivosti s ohľadom na potreby jednotlivca. Vydáva osvedčenie, v ktorom uvádza rozsah potrebnej starostlivosti.

Profily starostlivosti zahŕňajú pomoc nevyhnutnú pri každodenných činnostiach, ako je kúpanie, obliekanie, stravovanie, ako aj ošetrovateľská starostlivosť. Špecializovaná starostlivosť umožňuje seniorom žiť v domácom prostredí čo najdlhšie, bezpečne a komfortne. Zodpovedá ich konkrétnym potrebám.

Označenie Profil starostlivostiRočná výška príspevku brutto
5VVIntenzívna starostlivosť v súvislosti s demenciou59 013 €
6VVIntenzívna starostlivosť v súvislosti s fyzickou alebo kognitívnou poruchou 59 013 €
7VVVeľmi intenzívna starostlivosť z dôvodu špecifických porúch (časté problémy so správaním)73 922 €
8VVVeľmi intenzívna starostlivosť z dôvodu špecifických porúch s dôrazom na ošetrovateľstvo88 224 €
Platné od 1.1.2023

Ako vidieť, Holandsko je skutočne štátom s vysokou životnou úrovňou, ktorý myslí na svojich občanov aj počas jesene života. Ak máte záujem pracovať vo vyspelej krajine, radi vám s tým pomôžeme. Máme tam na výber z množstva voľných pracovných miest so zaujímavým ohodnotením.