V súčasnosti sa stáva bežným javom presťahovať sa za prácou. Niektoré regióny alebo niekedy aj celé krajiny patria k menej rozvinutým, čo znamená, že sa tam nenachádza dostatok pracovných príležitostí. Preto ľudia prirodzene odchádzajú inam za prácou či lepšími pracovnými podmienkami, najmä čo sa týka platového ohodnotenia, ktoré dostanú. S presťahovaním súvisí hľadanie ubytovania. Len málo zamestnávateľov a firiem môže svojim pracovníkom zabezpečiť bývanie. Na Slovensku existuje ale možnosť čerpať príspevky od štátu, ak spĺňate stanovené kritériá.

Úrad práce vám môže poskytnúť príspevok na bývanie v prípade, že ste boli určité obdobie v evidencii uchádzačov o prácu. K dispozícii máte dva druhy príspevkov. Príspevok na podporu mobility za prácou a príspevok na presťahovanie za prácou. Aký je medzi nimi rozdiel?

Príspevok na podporu mobility za prácou

Tento príspevok slúži na úhradu určitej čiastky výdavkov na bývanie, ktoré súvisia so zmenou pobytu na základe získania zamestnania. Príspevok sa dostáva minimálne šesť mesiacov. Podmienkou je, aby ste boli minimálne tri mesiace uchádzačom o zamestnanie v evidencii príslušného úradu práce. O príspevok treba požiadať úrad písomne do troch mesiacoch odo dňa vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie. K tomu, aby mohli vašu žiadosť prijať, je potrebný doklad o zmene trvalého pobytu alebo o nahlásení prechodného pobytu a pracovná zmluva.

Zamestnanie, ktoré je dôvodom vášho sťahovania, musí byť od pôvodného bydliska vzdialené aspoň 50 kilometrov. Finančné prostriedky na bývanie sú poskytované na mesačné výdavky na nájomné a výdavky spojené s užívaním bytu. Medzi úradom a zamestnancom sa uzatvára písomná dohoda o poskytnutí príspevku. Príspevok sa poskytuje maximálne šesť mesiacov. Ak bol zamestnanec pred nájdením zamestnania znevýhodneným uchádzačom, príspevok sa mu bude vyplácať ďalších šesť mesiacov. Suma príspevku je 80% z výšky výdavkov na bývanie, najviac môže byť poskytnutých 400 eur. Ak ide o manželov a obaja spĺňajú dané požiadavky, je to až 600€.

Kto sa označuje za znevýhodneného uchádzača o prácu?

  • je mladší ako 26 rokov a skončil prípravu na povolanie najmenej pred dvomi rokmi a odvtedy nemal pravidelne platenú prácu,
  • má viac ako 50 rokov,
  • v evidencii uchádzačov bol najmenej 12 mesiacov,
  • dosiahol nižšie vzdelanie ako strednú odbornú školu,
  • 12 kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov nemal pravidelne platenú prácu (za takéto zamestnanie sa považuje to, ktoré trvalo aspoň šesť mesiacov),
  • je príslušníkom tretej krajiny, ktorému udelili azyl,
  • je osamelou dospelou osobou s jednou alebo dvoma osobami, ktoré sú na jej starostlivosť odkázané,
  • má zdravotné postihnutie.

Príspevok na presťahovanie za prácou

Úrad práce poskytuje tento príspevok rovnako na úhradu výdavkov súvisiacich so zmenou pobytu kvôli získaniu zamestnania. Vypláca sa minimálne šesť mesiacov. Žiadateľ o túto dávku musel byť v evidencii kandidátov o prácu tri mesiace a o príspevok musí požiadať do šiestich mesiacov odo dňa vyradenia z evidencie, aby jeho žiadosti mohlo byť vyhovené. K žiadosti o príspevok treba doložiť doklad o zmene trvalého bydliska a pracovnú zmluvu. Toto miesto však musí byť vzdialené najmenej 70 kilometrov od miesta pôvodného bydliska. Aj v tomto prípade sa uzavrie písomná dohoda o poskytnutí príspevku medzi úradom a zamestnancom. Príspevok je možné čerpať najviac počas dvoch rokov v maximálnej sume 4000€. Ak sú žiadateľmi manželia, z ktorých obaja spĺňajú podmienky dĺžky evidencie, ide o sumu 6000€.

Ak spĺňate uvedené kritériá, môžete príslušný úrad požiadať o tieto príspevky na bývanie a využiť ich. Je to dobrá príležitosť, o ktorej veľa ľudí pravdepodobne nevie. Môžu vám pomôcť v prípade, že máte záujem o naše nové pracovné pozície, ktoré ponúkame v jednom z najväčších svetových automobilových koncernov – Volkswagen Slovensko a prepravnej spoločnosti DHL. Na výber máme však z viacerých pracovných ponúk nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.