Uchádzači o prácu, ktorí sú v evidencii nezamestnaných a chystajú sa na pracovný pohovor, majú možnosť požiadať o preplatenie časti cestovných nákladov. Podľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa cestovnými výdavkami rozumejú výdavky na dopravu hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu, a ak z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu nepremávajú hromadné dopravné prostriedky, z miesta s dostupnosťou k hromadným dopravným prostriedkom do miesta konania vstupného pohovoru, výberového konania alebo skupinového sprostredkovania zamestnania. Dôležité je, aby sa dátum na cestovných lístkoch zhodoval s dátumom výberového konania u zamestnávateľa.

Podmienky:

  1. Uchádzač o zamestnanie musí byť v evidencii nezamestnaných.
  2. Musí vyplniť písomnú žiadosť o náhradu časti cestovných výdavkov, ku ktorej priloží potvrdenie o absolvovaní vstupného pohovoru alebo výberového konania, ktorého súčasťou je pozvánka, potvrdenie o účasti na pohovore a cestovné lístky z hromadných dopravných prostriedkov.
  3. Žiadosť musí predložiť najneskôr do desiatich pracovných dní po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom mu vznikol nárok na poskytnutie náhrady časti cestovných výdavkov.
  4. Cestovné výdavky musia byť vyššie ako štyri eurá, a to vo výške 70 % z preukázaných cestovných výdavkov, najviac však v sume 35 eur v úhrne za všetky cesty, uskutočnené v kalendárnom mesiaci.

Znenie zákona č. 5/2004 Z. z. § 53b Príspevok na dopravu do zamestnania