Z demografického hľadiska a vekovej štruktúry obyvateľstva krajín ako Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Poľsko a Maďarsko čo sú krajiny, ktorých obyvatelia často pracovne migrujú do krajín Západnej Európy, vyplýva jasná demografická charakteristika. Najviac obyvateľov v daných krajinách je rozpätí 35 – 44 rokov, čo sa pokladá za jedno z pracovne najproduktívnejšie vekové obdobie populácie. Všetky tieto krajiny majú veľmi podobnú ak nie rovnakú vekovú štruktúru obyvateľstva. Pri porovnaní s krajinami Západnej Európy ako je napríklad Holandsko alebo Nemecko, najviac obyvateľov je v rozpätí 54 – 59 rokov.

Z daných štatistických údajov vyplýva, že krajiny Východnej a Strednej Európy majú dostatok pracovnej sily v produktívnom veku, ktorá je motivovaná prácou v zahraničí. Ľudia z daných krajín majú mnoho spoločných vlastností, ako aj odlišností, čo im pridáva na jedinečnosti ako národa.

Rumunský zamestnanec

“Typický Rumun je človek, ktorý si vie poradiť v každej situácii”. Keďže v minulosti v krajine veľa vecí nefungovalo a časť nefunguje doteraz, typický Rumun/ka je všeobecne človek, ktorý si vie poradiť v každej situácii. Keď sa niečo „nedá“, rýchlo nájde alternatívny spôsob, ako opraviť, zariadiť, zorganizovať, pomôcť, vynájsť sa. Toto je vlastnosť, ktorá je v práci veľmi vítaná a zruční zamestnanci, ktorí vedia operatívne riešiť vzniknuté problémy sú nenahraditeľní.

Rumuni sa vyznačujú tiež svojim temperametom a energiou. Kreativita – Rumuni sú známi pre nečakané riešenia. To vysvetľuje vysoký počet rumunských víťazov olympiád vo vedách, počet Rumunov povýšených na regionálnu úroveň v nadnárodných spoločnostiach a Rumunov, ktorí inšpirujú svet svojou hudbou alebo akýmkoľvek iným druhom umenia.

Bulharský zamestnanec

Výsledky prieskumu jednoznačne ukazujú ochotu bulharských zamestnancov kvalifikovať sa na pracovisku. Pre celkovo 95,6% respondentov je dôležité, aby ich zamestnávateľ mal špecifický plán vzdelávania zamestnancov. Zároveň viac ako 85,8% opýtaných uviedlo, že by odišli z práce, ak by im boli ponúknuté rovnaké podmienky v inej práci, ale mali tiež možnosť zúčastniť sa odbornej prípravy na zlepšenie svojej kvalifikácie.

Charakterizovať tento národ možno aj ako veľmi príjemných, ochotných a mierumilovných ľudí. Bulhari podobene ako Rumuni sú veselí a temperamentí. Na rozdiel však od Rumunských zamestnancov ich až tak netrápi keď niečo nefunguje, respektíve nemá riešenie. Túto vlastnosť je možné pripísať tomu, že Bulharsko je balkánska krajina a život na Balkáne sa predsa len vždy bral tak „nestresovo“. Tiež sa málo sťažujú. Dlho žili pod nadvládou Turkov a nemohli sa sťažovať. To im zostalo doteraz a preto sú v práci viac spokojní ako nespokojní. Veľa Bulahrov odchádza do zahraničia. Všetci sa učia po anglicky, aby po škole mohli ísť von. Bulharov nájdete všade, je ich plná Európa. Dá sa povedať, že z krajiny skôr utekajú, najmä mladšia generácia, podobne ako v iných krajinách východnej Európy. Ale, keď si zarobia, radi sa zase vrátia. Rodiny držia pokope. V Bulharsku je to pravidlom – idem za skúsenosťami a financiami, ale potom sa vrátim, lebo nemôžem opustiť rodinu. Rodinné vzťahy a tradície, to je to, čo charakterizuje bulharský národ.

Obyvateľom Bulharska a Rumunska sa otvoril európsky pracovný trh. Od 1. januára 2007 majú možnosť bez obmedzenia pracovať kdekoľvek v rámci Európskej únie. V skutočnosti štúdie opakovane ukázali výhody voľného pohybu pracovníkov pre hospodárstvo hostiteľských krajín. A upozornil, že prichádzajúci zamestnanci z iných krajín väčšinou dopĺňajú nedostatok pracovnej sily alebo pracovnej kvalifikácie na domácom trhu práce.

Slovenský zamestnanec

Práca je pre obyvateľov Slovenska stabilne druhou najdôležitejšou hodnotou (po hodnote rodiny). Najdôležitejším aspektom, podľa ktorého ľudia posudzujú prácu a zamestnanie, je oblasť odmeňovania. „Dobrý zárobok“označuje za dôležitý 85,8 % zamestnancov. Tretím najčastejšie sa vyskytujúcim aspektom kvalitnej práce bola sebarealizačná položka– teda “práca, v ktorej možno niečo dosiahnuť”. Mnohí ľudia vnímajú prácu aj ako oblasť, v ktorej môžu uplatniť svoje schopnosti a nájsť istú vnútornú osobnostnú sebarealizáciu resp. vnútorné uspokojenie.

Slovák ako zamestnanec je pracovitý, chce všetko to, čo vidí, zažije inde, nemá problém precestovať pol sveta, aby to dosiahol a je to jedno, či pracovne, v podnikaní alebo štúdiu. Slovák sa vie maximálne uskromniť len aby dosiahol zadosťučinenie a to v akejkoľvek činnosti, ale jeho skromnosť mnohokrát pripomína skôr zakríknutosť, čím sa v konkurencii oveľa ťažšie presadzuje, ako jeho kolegovia napríklad z Česka. Slovenský zamestnanec je všeobecne spokojný zamestnanec. Pri hodnotení celkovej spokojnosti s prácou a zamestnaním v zahraničí sa Slováci vyjadrujú prevažne pozitívne a deklarujú spokojnosť so zamestnaním oveľa častejšie ako nespokojnosť. Možno povedať, že Slováci sú šikovní ľudia? Patria medzi najšikovnejších na svete. Existuje rebríček, ktorý ukazuje, ako sa dokážu ľudia v jednotlivých krajinách prispôsobiť na nové technológie a naučiť sa ich využívať. Slovensko je v celosvetovom meradle na piatom mieste, čo je výborné. Ani jedna z krajín, ktoré sú pred nami, nie je zo strednej či z východnej Európy. Ľudia sa veľmi rýchlo dokážu nakopnúť, preorientovať. To je jeden z dôvodov vysokej produktivity práce.

Poľský zamestnanec

Keď Poľsko vstúpilo do Európskej únie, Poliaci vo veľkom odišli za prácou do iných krajín (vtedy najmä do Británie a Írska). Kým na začiatku sa mohlo zdať, že si idú nakrátko privyrobiť, či naučiť sa jazyk, posledné roky demografi hovoria, že veľký počet z nich sa už nikdy nevráti. Poľsko tak patrí ku krajinám, kde sa krajina musí vyrovnať aj s tým, že mladí a vzdelaní odchádzajú preč. Vlády veľa pre to, aby sa ľudia vracali, podľa odborníkov neurobili. V Poľsku nie je záujem lákať emigrantov, aby sa vrátili.

Aké je to pracovať s poľskými ľuďmi? Dovolíme si tvrdiť, že poľskí ľudia sú pracovití, sú skvelí zamestnanci, pracujú naozaj tvrdo a sú spoľahliví. Je pôvod v ich histórii ? Áno. Poľský národ je ťažko históriou skúšaný národ a teoreticky by sa to mohlo v dobrom podpísať na ich kolektívnej mentalite. Poľská história bola vo väčšine prípadov dosť turbulentná. Poľsko zažilo veľa vojen, okupácie a boja za identitu a nezávislosť. Existujú myšlienky, ktoré prešli z generácie na generáciu, že musíte tvrdo pracovať, aby ste žili, že ak nepracujete, nemáte jedlo, ktoré by ste si mohli dať na stôl, že je dôležité vzdelávať sa, aby sa s vami lepšie zaobchádzalo ako s ľuďmi. Uznanie pre poľských zamestnancov je veľmi dôležité, preto by nadriadení mali zabezpečiť, aby si všimli ich tvrdú prácu. Či už to bude verejné alebo len osobné uznanie, znamená to pre nich veľkú motiváciu. Poľský pracovníci veľmi ocenia snahu o budovanie dôvery zo strany zamestnávateľa, čo pre nich znamená potrebu preukázať, že sa dá na nich spoľahnúť a majú istú mieru zodpovednosti, čo podľa prieskumu je pre nich dôležitejší motivačný faktor ako finančná odmena. Zvlášť ak zamestnávateľ pochádza z individualistickejšej kultúry, určite bude prínosné pre celkové výsledky firmy vytvoriť príjemnú a otvorenú atmosféru. Budete prekvapení, kam sa môžu otvorení ľudia, ktorý sa cítia vítaní dostať!

Maďarský zamestnanec

Pravdou je, že Maďari sú veľmi priateľskí a ohľaduplní ľudia. Potrpia si na ďakovanie, prosenie a sú jednoducho slušní. Snáď jediné, čo by sa im dalo vytknúť je to, že neradi hovoria jazykom iným ako maďarským. Je to jednoducho sympatický, bojovný a energický národ spriaznení s Fínmi.

S maďarskými pracovníkmi sa čaraz viac stretávame aj v iných európskych krajinách. Uplatňujú sa näjmä v oblasti stavebníctva. Mzdy pre vyškolených stavebných pracovníkov môžu byť podstatne vyššie ako doma a ak chce niekto nájsť prácu, ktorá by zodpovedala jeho profesii, napríklad kvalifikovaní lešeniari, príležitosti v ich rodnej krajine sú nízke.

Maďarskí zamestnanci považovajú za najdôležitejšie motivačné faktory tie, ktoré sa týkajú vzájomných vzťahov na pracovisku. To znamená, že hoci mzdy v Maďarsku naďalej rastú, práca v zahraničí je medzi maďarskými obyvateľmi stále populárna, pretože v zahraničí vedia oceniť ich kvalifikáciu, odbornosť a sú uznaní. Odlyv kvalifikovaných Maďarov do ostatných členských štátov EÚ v posledných rokoch sa považuje za jednu z príčin rastúceho nedostatku pracovných síl doma. Medzery, ktoré vznikli, zaplnili nielen pracovníci z iných štátov EÚ, ale čoraz viac aj občania z krajín mimo EÚ.

Kto je teda najlepší zamestnanec ?

Každá národnosť má svoje pozitíva pri zamestnaní a svojim spôsobom prispieva k celkovej úspešnosti firmy. Všeobecne možno konštatovať, že zamestnanci z východnej Európy sú produktívni, motivovaní a pracovití zamestnanci.

Keď si vybrať na základe národnosti, koho uprednostniť ? Je veľmi najdôležitejšie uviesť, že pri výbere zamestnancov z krajín východnej a strednej Európy by nemala zohrávať rolu ich národnosť, krajina z ktorej pochádzajú, možné predsudky spojené s ich krajinou pôvodu, ale hlavne kvalita rekruitmentu – proces náboru a výberu vhodných pracovníkov.

Čo všetko zahŕňa kvalitný recruitment ? Táto služba zahŕňa všetko od personálneho poradenstva, výberov, testovania až po následné doporučenie uchádzačov. Základom kvalitného výberu je správne pochopenie obsadzovanej pozície, požiadaviek zamestnávateľa a kritérií. Veľmi podstatnú úlohu pri danej službe zohráva najmä individuálny prístup personálnych konzultantov pri každej obsadzovanej pozícii. Na ľubovoľnú pozíciu dokážu predstaviť uchádzačov, ktorí prešli dôkladným výberom a spĺňajú požadovaný profil danej profesie.

Komplexne by kvalitný recruitment mal zahŕňať celý výberový proces:

  1. Komunikácia a preskúmanie potrieb zamestnávateľa: Komunikácia so zamestnávateľom, za účelom uistenia sa o pochopení pozície, požadovaných zodpovedností a požiadaviek.
  2. Špecifikácie pracovnej pozície: Vypracovaný popis pracovnej pozície, kde je potrebné predstaviť ponuku, povahu pracovnej pozície a profesné kvalifikácie požadované od ideálnych kandidátov.
  3. Identifikácie vhodných uchádzačov: Využívaním vlastnej siete, vlastnej databázy a inzercie začínať budovať zoznam potenciálnych kandidátov.
  4. Vyhodnotenie kandidátov: Pred odprezentovaním uchádzačov zamestnávateľovi je potrebné dôkladne preveriť ich vhodnosť. Tento krok zahŕňa pre – interview, preverenie jazykových schopností, spôsobilosti a schopnosti riešenia problémov.
  5. Prezentácia: Prezentácia vybraných kandidátov zamestnávateľovi.

Pokiaľ je zamestnanec správne vybraný kvalititnými personálnymi procesmi, spĺňa všetky požiadavky danej pracovnej pozície, je motivovaný a chce byť prínosom pre spoločnosť, preferencie na základe národnosti strácajú svoje opodstatnenie. S objektívnym prístupom k výberu zamestanca majú zamestnávatelia omnoho vyššiu šancu zamestnať správnych ľudí bez ohľadu, či je to Rumun, Bulhar, Slovák, Poliak, Maďar alebo akákoľvek národnosť. Ako sme sa na začiatku článku zamýšľali na odpoveďou kto je lepší, či najlepší ako zamestnanec, koho uprednostniť podľa národnosti, skúsme si teraz objektívne odpovedať, či pri kvalitnom rovnomernom rekruitmente vo všetkých spomínaných krajinách, je vôbec potrebné brať do úvahy krajinu pôvodu potenciálnych zamestnancov.