V ktorom štáte je lepšie platená materská? Kde môžete požiadať o najviac dní dovolenky? Ako funguje práceneschopnosť v jednotlivých krajinách? A ako je platená práca počas víkendov či sviatkov? My vieme, kde sa oplatí pracovať najvýhodnejšie.

V uplynulom období sme Vám uviedli, o ktoré sociálne benefity máte u Vášho zamestnávateľa nárok, ak pracujete v Anglicku, Nemecku, Rakúsku, Holandsku a v neposlednom rade na Slovensku. Každá národnosť má pri udeľovaní sociálnych výhod svoje pozitíva aj negatíva. Všeobecne hovoríme o peniazoch mimo dohodnutej mesačnej mzdy ako kompenzáciu za sťažené pracovné podmienky oproti ostatným zamestnancom. Je dôležité mať všeobecný prehľad o finančných zvýhodneniach, ktoré sa Vás týkajú. Pomôžeme Vám rozhodnúť sa, kde sa oplatí pracovať s najlepšími výhodami.

Nadčasy

Mnohým ľuďom je pracovať nad rámec ich pracovného času nepríjemné a zároveň neprijateľné pokiaľ majú rodinu, o ktorú sa musia postarať. Na Slovensku môže zamestnanec odpracovať v rámci jedného pracovného týždňa maximálne 8 hodín nadčasov iba v prípade, že mu to jeho zamestnávateľ prikáže alebo s tým súhlasí. Ak pracujete v Rakúsku a podarí sa Vám pracovať viac ako 40 hodín týždenne, dostanete príplatok vo výške 50% za každú odpracovanú hodinu nadčas, avšak môže to byť maximálne 20 hodín do týždňa.

V Nemecku môžete predĺžiť pracovnú dobu z 8 hodinového pracovného času na maximálne 10 hodín na deň, za ktorú môžete dostať príplatok vo výške 25% z Vašej mzdy. Práca v Holandsku nesmie presiahnuť 55 hodín nadčasov týždenne. Vo Veľkej Británii je práca nadčas ohodnotená 1,5 násobkom štandardnej mzdy, ale v konečnom dôsledku závisí od zamestnávateľa, či Vám ho vyplatí.

Práca cez víkendy, v noci a cez sviatky

Pracovať cez víkend, v noci či cez sviatky nie je nikomu dvakrát príjemné. Našťastie je táto práca ohodnotená príplatkom. Slovenský zamestnanec dostane za prácu v sobotu 50% z minimálnej mzdy za hodinu a za prácu v nedeľu 100 % minimálnej mzdy za hodinu. Nočná práca je stanovená na 40% minimálnej mzdy za hodinu a práca cez sviatok 100% priemerného zárobku zamestnanca. V Rakúsku dostane zamestnanec za prácu cez víkendy a počas sviatkov príplatok vo výške 100%, za prácu v noci 50% zo základnej mzdy.

Zamestnanci v Nemecku môžu dostať príplatok za prácu cez víkend do výšky 50% zo základnej mzdy a v noci do výšky 25% zo základnej mzdy. Práca počas sviatkov je v Nemecku zakázaná. Ak pracujete v Holandsku cez víkendy, môžete dostať príplatok až vo výške 100% z Vašej mzdy, za prácu v noci sa tento príplatok pohybuje do výšky 45 – 50% a za prácu počas sviatkov môžete získať príplatok od 50% do 100%. V Anglicku za prácu cez sviatky môžete dostať príplatok vo výške od 50% do 100% z Vašej základnej mzdy, ale nemáte na to automaticky právo – závisí od pracovnej zmluvy. Práca počas víkendov a v noci závisí od dohody so zamestnávateľom.

Dovolenka

Ešte sa nestalo, aby jeden netúžil aspoň po dni voľna. Základná dĺžka dovolenky na Slovensku je najmenej 4 týždne. Pre zamestnanca, ktorý do konca príslušného roka dovŕši 33 rokov, je minimálne 5 týždňov. Tí, ktorí u zamestnávateľa pracujú menej ako rok, sa dovolenka vypočítava ako 1/12 dovolenky za kalendárny rok * 20 dní dovolenky * počet odpracovaných mesiacov. V Rakúsku vzniká zamestnancovi nárok na dovolenku počas prvých šiestich mesiacov podľa doby trvania pracovného pomeru a to za každý odpracovaný mesiac 2 dni dovolenky. Od druhého roku má nárok na dovolenku v plnej výške minimálne 5 týždňov, po 25 odpracovaných rokoch vzniká nárok na 6 týždňov.

V Nemecku má zamestnanec plný nárok na dovolenku až po 6. odpracovaných mesiacoch. Pri 6-dňovom pracovnom týždni má nárok na minimálne 24 dní dovolenky, pri 5-dňovom na minimálne 20 dní dovolenky. Holandský zamestnanec má vo všeobecnosti nárok na 20 – 30 dní dovolenky bez ohľadu na výšku mzdy na minimálnu dovolenkovú dávku vo výške 8%. Zamestnanci na anglickú zmluvu majú právo na najmenej 5,6 týždňa, čo je 28 dní platenej dovolenky.

13. a 14. plat

Finančný bonus v podobe 13. a 14. platu očarí nejedného zamestnanca. Avšak nie každý zamestnávateľ ho vypláca. Na Slovensku ho od zamestnávateľa môžete (ale nemusíte) dostať v ľubovoľnej výške, najmenej však vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Nárok na vyplácanie 13. a 14. platu v Rakúsku vzniká po odpracovaní 5 mesiacov, ktorý sa pohybuje na úrovni jedného mesačného platu. Pri odpracovanom celom roku má zamestnanec nárok na dvojnásobok mesačného platu. V Nemecku je zamestnancovi vyplatený 13. plat po odpracovaných 6. mesiacoch, pričom vyplácanie 14. platu nie je fixné. V Holandsku a Anglicku vyplatenie 13. a 14. platu nie je dané zákonom. Či zamestnanec získa finančný bonus, závisí od konkrétneho zamestnávateľa.

PN (práceneschopnosť)

Poznáte ten pocit, keď Vám život začne obmedzovať soplík, potom bolesť hrdla a nakoniec potrebujete ostať ležať v posteli s horúčkami. Na Slovensku zamestnancovi v prípade choroby prvých 10 dní PN vypláca zamestnávateľ, od 11. dňa sociálne poisťovňa. Zamestnávateľ vypláca 1. – 3. deň 25% z denného vymeriavacieho základu, od 4. dňa 55% z denného vymeriavacieho základu. V prípade choroby v Rakúsku má zamestnanec nárok v priebehu pracovného roka na pravidelné vyplácanie dávok na 6 týždňov plne platenej PN a 4 týždne polovičnej PN. Ak potrebuje zamestnanec ostať PN v Nemecku, zamestnávateľ vypláca prvých 6 týždňov 100% riadnej mzdy, potom sociálna poisťovňa 70% riadnej mzdy. Podľa holandských právnych predpisov v prípade choroby zamestnanca pokračuje zamestnávateľ vo výplate najmenej 70% zo mzdy (do dvoch rokov).

Ak pracujete v Anglicku a ste chorí viac ako 4 dni po sebe (vrátane voľných dní), môžete dostávať od vášho zamestnávateľa nemocenské dávky vo výške £ 94,25 (110,68€) týždenne po dobu maximálne 28 týždňov. Táto dávka sa nevypláca za prvé 3 dni choroby. Potvrdenie od lekára sa zväčša vyžaduje až od 8. dňa neprítomnosti v práci. Dovtedy stačí vlastné svedectvo.

Materská / rodičovský príspevok

Na materskú dovolenku má na Slovensku žena nárok v dĺžke 34. týždňov po odpracovaní 270. dní pred pôrodom. Výška materskej je 75 % denného vymeriavacieho základu za jeden kalendárny deň. Ochranné obdobie pre tehotné ženy v Rakúsku začína 8 týždňov pred očakávaným narodením dieťaťa a končí 8 týždňov po ňom, čo predstavuje mzdu vo výške 100% po dobu 16 týždňov. Počas tohto obdobia nesmie žena vykonávať svoju prácu, avšak pracovný pomer pokračuje a namiesto platu sa vypláca dávka v materstve. Materská dovolenka v Nemecku začína spravidla 6 týždňov pred očakávaným termínom pôrodu a končí 8 týždňov po pôrode. Matke je vyplácaná mzda vo výške 100% jej riadnej mzdy po dobu 14. týždňov.

Materská dovolenka v Holandsku trvá 10 týždňov, pričom vláda vypláca 100% príjmu matky. Môže začať už 6 týždňov, ale najneskôr 4 týždne pred plánovaným pôrodom a pokračuje po pôrode do uvedených 16 týždňov. Každá žena pracujúca v Anglicku má nárok na 52 týždňov materskej dovolenky. Prvých 6 týždňov dostane 90% z priemerného týždenného platu alebo 90% z priemerného platu po dobu 33 týždňov (podla toho ktorá suma je nižšia). 

Dôchodok

Možno Vás od dôchodku dnes delí niekoľko rokov, možno ho máte za rohom, ale v konečnom dôsledku máme všetci rovnakú otázku – aká suma nám v tomto období bude chodiť na účet? Na Slovensku je garantovaný dôchodok za 30 odpracovaných rokov 33% hrubej priemernej mzdy z pred 2 rokov. Za 31 až 39 odrobených rokov sa dôchodok zvyšuje o 0,02 násobok životného minima a od 40 rokov o 0,03 násobok životného minima. Ak ste si v Rakúsku platili dôchodkové poistenie viac ako 1 rok, zamestnancovi vznikne nárok na alikvotnú čiastku rakúskeho dôchodku.

Výška dôchodku v Nemecku sa pohybuje v závislosti od výšky príjmu, ktorá v dôchodku môže vyzerať v rozsahu 55,6% – 57,2% z priemernej mzdy. Dôchodok v Holandsku sa Vám vypočíta z prvého piliera od 67 rokov. Za každý odpracovaný rok máte nárok na 2% z plného dôchodku. Po 50. rokoch máte nárok na plný dôchodok. Na získanie akéhokoľvek štátneho dôchodku v Anglicku budete potrebovať najmenej 10 kvalifikačných rokov vo vašom národnom registri (nemusia nasledovať po sebe). Plná suma nového štátneho dôchodku je potom £164,35 (193,00€) týždenne.

Stravné

Hovorí sa, že kto sa dobre naje, ten sa neháda. Určite to platí aj v prípade stravovania v zamestnaní. Na Slovensku má zamestnanec nárok na príspevok na stravu zo strany zamestnávateľa v minimálnej hodnote 3,83 euro, čo je 75% zo sumy 5,10 eura. Zvyšnú časť si hradí zamestnanec sám. V Rakúsku dostáva zamestnanec stravné v hodnote 26,40€ na deň. V Nemecku je tento príspevok v hodnote 22,50€ na deň. V Holandsku a Anglicku si stravu zamestnanec hradí sám.

OČR (ošetrovanie člena rodiny)

Ošetrenie člena rodiny neposkytujú zo zákona všetky štáty. S nami vybraných o to môže zamestnanec požiadať v Rakúsku alebo prirodzene na Slovensku. Ak sa staráte o člena rodiny žijúceho s vami v domácnosti v Rakúsku, môže vám byť poskytnuté voľno pričom naďalej dostávate svoj plat, za určitých podmienok. Pracovné voľno na opatrovanie je poskytované po dobu 1 týždňa. Pokiaľ potrebujete využiť túto službu na Slovensku, nárok na ošetrovné trvá najviac 10 kalendárnych dní v 55% sume z dennej vymeriavacej dávky. Samotná potreba môže trvať aj dlhšie, ale už bez nároku na dávku.

Kde je teda najvýhodnejšie zamestnať sa?

Ako všetko v živote má svoje pre a proti, ani teraz to nie je výnimkou. V konečnom dôsledku má každá krajina pre zamestnanca pozitívny finančný prínos. Avšak niektoré štáty nami vymenované výhody nevyplácajú a zamestnanec si ich musí hradiť sám. Z nášho pohľadu by bola najideálnejšia práca v Rakúsku, pretože všetky benefity, ktoré sme spomenuli vyššie boli zo strany zamestnávateľa vyplatené v relatívne vysokej sume. Rovnako poskytuje aj vysoký počet dní voľna počas práceneschopnosti, materskej či dovolenky. Preto neváhajte a pozrite si naše aktuálne voľné pracovné miesta (nie len v Rakúsku) a presvedčte sa sami. Kontaktujte nás a pomôžeme Vám nájsť zamestnanie na mieru.