Vieme, o čo môžete požiadať svojho zamestnávateľa v prípade, ak pracujete na rakúsku zmluvu.

Práca nadčas

Štandardná pracovná doba v Rakúsku je 40 hodín týždenne. Ak dôjde k jej prekročeniu, tieto hodiny spadajú do nadčasov. Práca nadčas vzniká vždy vtedy, keď si zamestnanec odpracuje určený časový fond vyplývajúci z pracovnej zmluvy. Ten môže byť maximálne 20 hodín týždenne, pričom príplatok je zo zákona vo výške 50% za každú odpracovanú hodinu nadčas (alebo 1,5 hodiny kreditu za odpracovanú hodinu).

Práca počas víkendu

Muži aj ženy majú rovnaké právo pracovať cez víkendy okrem tehotných a dojčiacich žien a mladistvých do 18 rokov. Za prácu v sobotu a nedeľu je príplatok vo výške 100% zo základnej mzdy.

Práca v noci

Muži aj ženy majú rovnaké právo pracovať v noci okrem tehotných a dojčiacich žien a mladistvých do 18 rokov. Za prácu v noci je príplatok vo výške 50% zo základnej mzdy.

Dovolenka

Počas prvých šiestich mesiacov vzniká zamestnancovi nárok na dovolenku podľa doby trvania pracovného vzťahu. Za každý odpracovaný mesiac má zamestnanec nárok na 2 dni dovolenky. Od druhého roku má nárok na dovolenku v plnej výške minimálne 5 týždňov (30 pracovných dní) a po 25 odpracovaných rokoch vzniká nárok na 6 týždňov (36 pracovných dní). Invalidné osoby a mladiství nemajú nárok na viac dní dovolenky, pokiaľ kolektívna alebo pracovná zmluva neustanoví inak.

Minimálna mzda a 13. a 14. plat

Minimálna mzda v Rakúsku nie je pevne zakotvená v zákone, upravuje sa v kolektívnych zmluvách. V nich je zakotvené aj vyplácanie 13. a 14. platu, ako aj iné benefity. 13. plat predstavuje vianočnú prémiu a 14. plat zase dovolenkovú prémiu. Samotná výška je stanovená v závislosti od platnej kolektívnej zmluvy. Zvykne sa však pohybovať na úrovni jedného mesačného platu, nie nižšie, ako je uvedené v kolektívnej zmluve. V prípade, že ste neodpracovali celý kalendárny rok, 13. a 14. plat vám bude vyplatený v alikvotnej čiastke v závislosti od počtu odpracovaných mesiacov. Nárok vám vznikne po 5 odpracovaných mesiacoch. Pri odpracovanom celom roku máte nárok na dvojnásobok mesačného platu.

PN (práceneschopnosť)

V prípade choroby, pracovného úrazu, choroby z povolania či potreby odpočinku a rekonvalescencie máte nárok na vyplácanie mzdy vo výške 100% a následne vo výške 50%. Dĺžka vyplácania závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru a výška mzdy zas od vášho zárobku v poslednom mesiaci pred ochorením. Ako zamestnanec ste povinný informovať svojho zamestnávateľa o svojej práceneschopnosti. Ak by ste počas dovolenky ochoreli na viac ako 3 dni, nezapočítava sa vám to do čerpania dovolenky. Je však potrebné nahlásiť túto skutočnosť zamestnávateľovi a vydokladovať to lekárskym potvrdením.

Trvanie pracovného pomeru Dĺžka vyplácania 100% mzdyDĺžka vyplácania 50% mzdy
1 rok6 týždňov4 týždne
2 – 15 rokov8 týždňov4 týždne
16 – 25 rokov10 týždňov4 týždne
26 rokov a viac 12 týždňov4 týždne

Rodinné prídavky

O prídavky na deti je možné požiadať 5 rokov spätne od mesiaca, v ktorom prijme rakúsky daňový úrad kompetentný za tieto prídavky žiadosť. O rodinné prídavky môžete požiadať do 18. roku veku dieťaťa, resp. do jeho 24. roku veku, ak je študentom denného štúdia na VŠ. Nárok na rodinné prídavky má rodič dieťaťa, adoptívny rodič, nevlastný rodič alebo osoby, do ktorých starostlivosti je dieťa zverené.
Výška rodinných prídavkov sa pohybuje v závislosti od veku dieťaťa:

 • od narodenia – 120,61€
 • od 3 rokov – 128,97€
 • od 10 rokov – 149,70€
 • od 19 rokov – 174,68€

Chcete sa dozvedieť o všetkých výhodách, ktoré Rakúsko ponúka rodičom? Pozrite si náš článok, ktorý sa tejto téme venuje podrobnejšie.

Príplatky za sviatky

Muži aj ženy majú rovnaké právo pracovať počas sviatkov okrem tehotných a dojčiacich žien a mladistvých do 18 rokov. Za prácu vo sviatok je príplatok vo výške 100% zo základnej mzdy. V Rakúsku sú štátnymi sviatkami dni:

 • Nový rok – 1. január
 • Traja králi – 6. január
 • Veľkonočný pondelok (pohyblivý sviatok)
 • Sviatok práce – 1. máj
 • Nanebovstúpenie Pána (pohyblivý sviatok)
 • Svätodušný pondelok (Turíce) (pohyblivý sviatok)
 • Božie telo (pohyblivý sviatok)
 • Nanebovzatie Panny Márie – 15. august
 • Národný sviatok – 26. október
 • Sviatok všetkých svätých – 1. november
 • Nepoškvrnené počatie – 8. december
 • 1. sviatok vianočný – 25. december
 • 2. sviatok vianočný – 26. december

Materská/rodičovský príspevok

Ochranné obdobie pre tehotné ženy začína 8 týždňov pred očakávaným narodením dieťaťa a končí 8 týždňov po ňom, čo predstavuje mzdu vo výške 100% po dobu 16 týždňov. Počas tohto obdobia nesmie žena vykonávať svoju prácu, avšak pracovný pomer pokračuje a namiesto platu sa vypláca dávka v materstve.

Rodičia majú nárok na neplatenú rodičovskú dovolenku, pokým dieťa nedovŕši 2 roky. Minimálne obdobie rodičovskej dovolenky je 2 mesiace. Počas tejto doby sa môžu čerpať príspevky na starostlivosť o dieťa. Od 1. januára 2010 si rodičia, ktorých deti sa narodili po 30. septembri 2009, môžu vybrať z 5 druhov príspevkov. Jeden z modelov je založený na výške príjmu. Po ukončení rodičovskej dovolenky je žena chránená pred prepustením z práce počas 4 týždňov nasledujúcich po rodičovskej dovolenke alebo obdobia po skončení rodičovskej dovolenky.

Dôchodok

Ak ste si platili dôchodkové poistenie v Rakúsku viac ako rok, vznikne vám nárok na alikvotnú čiastku rakúskeho dôchodku. Ak máte platené dôchodkové poistenie menej ako rok, zaplatené mesiace sa vám nestratia, ale prirátajú sa k mesiacom, ktoré ste odpracovali vo svojej krajine. Do roku 2024 bude zákonný vek odchodu do dôchodku pre ženy v 60. rokoch, od roku 2033 to bude v 65. rokoch. Pre mužov sa vek nemení, zákonný vek odchodu do dôchodku bude vždy v 65. rokoch. Viac o dôchodku si môžete prečítať tu.

Ošetrovateľské voľno (OČR)

Ak sa staráte o člena rodiny žijúceho s vami v domácnosti, môže vám byť poskytnuté voľno, pričom naďalej dostávate svoj plat za určitých podmienok. Pracovné voľno na opatrovanie je poskytované po dobu 1 týždňa. V prípade detí, ktoré vyžadujú starostlivosť, je ďalší týždeň za kalendárny rok možný, ak dieťa ešte nedosiahlo dvanásť rokov. O choré dieťa sa môže starať aj rodič, ktorý nežije v spoločnej domácnosti.