Každý štát prezentuje sociálne výhody iným spôsobom a za inú finančnú odmenu. Viete, na čo máte nárok, ak máte zmluvu s nemeckým zamestnávateľom?

Práca nadčas

Všedná pracovná doba predstavuje 8 hodín denne. Za pracovný deň sa podľa uvedeného zákona berú všetky dni od pondelka do soboty, pričom sobota je tiež považovaná za pracovný deň. Túto pracovnú dobu je možné mimoriadne predĺžiť na maximálne 10 hodín na deň. Táto hranica je pevne stanovená a nemôže byť v žiadnom prípade vo všednom pracovnom čase prekročená (6 pracovných dní = maximálne 60 hodín). Za prácu nadčas dostanete príplatok vo výške 15 – 40% z riadnej mzdy v závislosti od toho, čo je uvedené v pracovnej alebo kolektívnej zmluve. Zo zákona totiž nárok na príplatok za prácu nadčas nevzniká. Spravidla sa nadčasové hodiny môžu zrátať a kompenzovať formou náhradného voľna.

Práca počas víkendu

Nárok na príplatok za prácu v nedeľu neexistuje, len nárok na čerpanie voľna.

Práca v noci

Nárok na príplatok za prácu v noci sa pohybuje do výšky 25% z aktuálnej minimálnej mzdy. Závisí to od zmluvy so zamestnávateľom, pretože zo zákona máte nárok na voľno, nie na preplatenie práce počas nočných hodín.

Dovolenka

Plný nárok na dovolenku má zamestnanec až po šiestich odpracovaných mesiacoch. Pri 6-dňovom pracovnom týždni má nárok na minimálne 24 dní dovolenky, pri 5-dňovom na minimálne 20 dní dovolenky. Počas skúšobnej doby má zamestnanec nárok na 2 dni dovolenky za každý odpracovaný mesiac alebo žiadnu dovolenku v závislosti od konkrétneho zamestnávateľa.

13. a 14. plat

Závisí od konkrétneho zamestnávateľa, či 13. a 14. plat vypláca. Vo všeobecnosti však platí, že pri plnom úväzku vzniká nárok na 13. plat po odpracovaní šiestich mesiacov. Pri čiastočnom úväzku je 13. plat rovný alikvotnej časti odpracovaných hodín. Vyplácanie 14. platu nie je fixné. Je stanovené na dovolenkové obdobie, pričom jeho výška je rôzna.

PN (práceneschopnosť)

V prípade choroby musí zamestnanec čo najskôr informovať zamestnávateľa o svojej práceneschopnosti a jej predpokladanom trvaní. V prípade choroby trvajúcej dlhšie ako 3 dni musí zamestnanec predložiť lekárske osvedčenie najneskôr nasledujúci pracovný deň. Zamestnávateľ vypláca prvých 6 týždňov 100% z riadnej mzdy, potom sociálna poisťovňa 70% zo mzdy. Počas trvania vašej práceneschopnosti nemôžete odísť z Nemecka bez súhlasu zdravotnej poisťovne, aby ste neutrpeli finančnú ujmu. V opačnom prípade môžete prísť o nárok na dávky.

Rodinné prídavky

Od 1. januára 2018 je možné o prídavky na deti požiadať 6 mesiacov spätne od mesiaca, v ktorom žiadosť prijme nemecký úrad. O nemecké rodinné prídavky môžete požiadať do 18. roku veku dieťaťa, resp. do jeho 25. roku, ak je študentom denného štúdia na VŠ.
Výška rodinných prídavkov sa pohybuje v závislosti od veku dieťaťa:

  • na 1. a 2. dieťa – 219€
  • na 3. dieťa – 225€
  • na 4. a každé ďalšie dieťa – 250€

Príplatky za sviatky

Príplatky za sviatky v Nemecku zo zákona nie sú, pretože v zásade existuje zákaz pracovať počas sviatkov. S výnimkou niektorých povolaní, do ktorých sa zaraďujú napríklad aj opatrovateľky. Ak je to však napísané v pracovnej či kolektívnej zmluve, zamestnancom patrí 25% príplatok zo mzdy. Štátne sviatky v Nemecku sú:

Nový rok – 1. január

Traja králi – 6. január (len v Bádensko-Württembersku, Bavorsku a Sasko-Anhaltsku)

Medzinárodný deň žien – 8. marec (iba v Berlíne)

Veľký piatok (pohyblivý sviatok)

Veľkonočná nedeľa (pohyblivý sviatok a len v Brandenbursku)

Veľkonočný pondelok (pohyblivý sviatok)

Sviatok práce – 1. máj

Nanebovstúpenie Pána (pohyblivý sviatok)

Svätodušná nedeľa (pohyblivý sviatok a len v Brandenbursku)

Svätodušný pondelok (pohyblivý sviatok)

Božie telo (pohyblivý sviatok a len v Bádensko-Württembersku, Bavorsku, Hesensku, Severné Porýnsko-Vestfálsku, Porýnsko-Falcku, Sársku a niektorých častiach Saska a Durínska)

Augsburgský mierový festival – 8. august (iba v meste Augsburg v Bavorsku)

Nanebovstúpenie Panny Márie – 15. august (iba v Sársku a niektorých častiach Bavorska)

Svetový deň detí – 20. september (iba v regióne Thüringen)

Deň zjednotenia Nemecka – 3. október

Deň reformácie – 31. október (iba v Brandenbursku, Meklenbursko-Predpomoransku, Sasku, Sasko-Anhaltsku, Durínsku, Brémach, Dolnom Sasku, Hamburgu a Šlezvicko-Holštajnsku)

Všetkých svätých – 1. november

Deň pokánia a modlitieb – 21. november (iba v Sársku)

1. sviatok vianočný – 25. december

2. sviatok vianočný – 26. december

Materská/rodičovský príspevok

Rodičovská dovolenka poskytuje zamestnancom ženského aj mužského pohlavia nielen starať sa o dieťa, ale tiež možnosť pracovať na čiastočný úväzok. Môžu sa tak venovať svojmu dieťaťu a zároveň držať krok s pracovným životom. Každý rodič má nárok na rodičovskú dovolenku až do dosiahnutia 3 rokov dieťaťa. Zákon na ochranu matky a dieťaťa chráni tehotnú ženu a matku pred výpoveďou a v mnohých prípadoch aj pred prípadným znižovaním príjmu. Materská dovolenka začína spravidla 6 týždňov pred očakávaným termínom pôrodu a končí 8 týždňov po pôrode. Matke je teda vyplácaná mzda vo výške 100% jej riadnej mzdy po dobu 14 týždňov.

Dôchodok

Vo veku 65 rokov môžu odísť do dôchodku občania, ktorých poistenie trvá 45 rokov. Dôchodkový vek 67 rokov sa týka tých, ktorých poistenie trvá minimálne 35 rokov. Započítava sa do neho napríklad aj starostlivosť o dieťa.
Výška štátneho dôchodku v závislosti od výšky príjmu – dosahovaný príjem (% z priemernej mzdy):

  • 50% – dôchodok vo výške 55,6%
  • 75% – dôchodok vo výške 57,9%
  • 100% – dôchodok vo výške 57,9%
  • 150% – dôchodok vo výške 57,2%
  • 200% – dôchodok vo výške 43,4%

Ak chcete vedieť, ktoré sociálne dávky sa za posledné tri roky zmenili a o koľko, pozrite si náš novší článok.