Cestu na pracovný pohovor vám môžu preplatiť

Uchádzači o prácu, ktorí sú v evidencii nezamestnaných a chystajú sa na pracovný pohovor, majú možnosť požiadať o preplatenie časti cestovných nákladov. Podľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa cestovnými výdavkami rozumejú výdavky na dopravu hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu, a ak z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu nepremávajú hromadné dopravné prostriedky, z miesta s dostupnosťou k hromadným dopravným prostriedkom do miesta konania vstupného pohovoru, výberového konania alebo skupinového sprostredkovania zamestnania. Čítaj viac

Znenie zákona č. 5/2004 Z. z. § 53b Príspevok na dopravu do zamestnania

  1. Príspevok na dopravu do zamestnania (ďalej len „príspevok“) môže úrad poskytnúť zamestnávateľovi na základe uzatvorenej písomnej dohody, ak zamestnávateľ zabezpečuje každodenne dopravu zamestnancov do zamestnania a späť z dôvodu, že hromadnými dopravnými prostriedkami nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa. Príspevok nemožno poskytnúť, ak na dopravu do zamestnania bol poskytnutý príspevok podľa 60. Čítaj viac