Transparentnosť platov je problémom, odkedy existujú mzdy. Zamestnávatelia môžu individuálne vyjednávať podmienky s každým zamestnancom, ak neposkytujú informácie o plate verejne. Z tohto dôvodu je mnoho ľudí ochotných uspokojiť sa s nižšou mzdou, čo je spôsobené mnohými faktormi. Dôvody môžu byť podcenenie, slabé vyjednávacie schopnosti alebo nedostatočné znalosti o priemernej mzde v určitom odbore. Tieto faktory by sa však nemali brať do úvahy. A práve preto sa Európska únia snaží tento problém vyriešiť.

Ako konkrétne sa EÚ zaoberá týmto problémom?

Nové pravidlá smernice EÚ o transparentnosti boli prvýkrát navrhnuté v marci 2021. Po ich nedávnom schválení riešia dva hlavné problémy – rozdiely v odmeňovaní žien a mužov a celkovú transparentnosť. Ženy sú v EÚ platené v priemere približne o 13 % menej. Rozdiel sa pohybuje v rozmedzí od 0,7 % v Luxembursku až 22,3 % v Lotyšsku. Riešením bola povinná správa o platoch od každého zamestnávateľa s viac ako 100 zamestnancami. Ak sú ženy za rovnakú prácu platené minimálne o 5 % menej a neexistuje na to objektívny dôvod, zamestnávateľ je povinný to napraviť a kompenzovať nedostatočné platy zamestnancov.

Platová transparentnosť pre uchádzačov o zamestnanie

V navrhovanom nariadení týkajúcom sa transparentnosti odmeňovania uchádzačov o zamestnanie sa vyžaduje, aby zamestnávatelia poskytli jasné informácie o počiatočnej úrovni alebo rozpätí mzdy v inzeráte o voľnom pracovnom mieste alebo pred pracovným pohovorom. Zavedením týchto usmernení budú mať uchádzači o zamestnanie v EÚ prístup k informáciám, ktoré potrebujú na prijímanie rozhodnutí o svojich kariérnych možnostiach, a zamestnávatelia budú mať možnosť vytvoriť transparentnejší a spravodlivejší proces prijímania zamestnancov. To je niečo, čo v spoločnosti Atena robíme už roky, pretože si uvedomujeme dôležitosť transparentnosti a vážime si našich zamestnancov.

Právo zamestnancov na informácie

Všetci zamestnanci v EÚ, bez ohľadu na veľkosť spoločnosti, budú mať právo pýtať sa na výšku svojej osobnej mzdy a na priemernú výšku mzdy. To platí pre skupiny pracovníkov rozdelených podľa pohlavia, ktorí vykonávajú rovnakú alebo podobnú prácu. Táto nová politika umožňuje zamestnancom získať dôležité informácie o odmeňovaní. Zabezpečuje tiež, aby sa so všetkými zamestnancami zaobchádzalo rovnako.

Nemala by byť transparentnosť odmeňovania normou?

Hoci v niektorých krajinách EÚ je bežnou praxou, že zamestnávatelia uvádzajú plat v inzeráte o voľnom pracovnom mieste, nie je to tak všade. Ak sa pozrieme napríklad na Severnú Ameriku, v Kanade existujú zákony o transparentnom odmeňovania len v 6 z 13 jurisdikcií. A v USA je to ešte horšie. Zákony o transparentnosti má len 17 z 50 štátov. Nie všetky z nich však vyžadujú, aby zamestnávatelia poskytovali uchádzačom informácie o rozpätí platu. Aj keď je situácia v EÚ oveľa transparentnejšia, stále sa našli krajiny, ktoré zamestnávateľom neukladali povinnosť zverejniť platové podmienky pred uskutočnením pracovného pohovoru. Preto budú mať zmeny smernice určite pozitívny vplyv na zamestnancov v celej EÚ.

Ako vnímame zmeny v smernici EÚ o transparentnosti?

Transparentnosť, spravodlivosť a rovnosť príležitostí sú základnými kameňmi, na ktorých stojí spoločnosť Atena. Vláda ani EÚ nás nemuseli nútiť, aby sme zverejňovali informácie o plate pri každej pracovnej príležitosti. Robili sme to vždy. V našej spoločnosti tiež nikdy neboli a ani nebudú rozdiely v odmeňovaní na základe pohlavia, národnosti alebo akéhokoľvek iného subjektívneho faktora. Aj keď sa nás však táto smernica priamo nedotkne, veríme, že do EÚ prinesie len pozitívne zmeny, pretože odteraz bude každý zamestnanec odmeňovaný na základe svojich schopností a vzdelania, a nie na základe vyjednávacích schopností a ochoty uspokojiť sa s menšou mzdou, ako si zaslúži.