K prirodzenému chodu každej firmy by malo patriť vzdelávanie zamestnancov. Len zamestnanec, ktorý sa vzdeláva a zlepšuje počas svojej kariéry, je pripravený podávať čoraz lepšie výkony a dosahovať lepšie výsledky v práci. Tie sa následne odzrkadlia na raste firmy.

Úspech niečo stojí

Spoločnosť, ktorá sa chce rozvíjať, musí investovať čas i prostriedky do toho, aby sa zvýšila odbornosť jej pracovníkov. Svet aj trh práce sa stále mení, preto je často potrebné celoživotné vzdelávanie zamestnancov. Netýka sa to len ľudí pracujúcich vo vrcholovom manažmente, vysokoškolsky vzdelaných ľudí či len určitých profesií, ako sú právnici, lekári, ekonómia, učitelia, ale všetkých pracovníkov aj tých, ktorí pracujú na nižšie kvalifikovanej pozícii. Vzdelávanie má jednoducho miesto v živote každého.

Nielen benefit

Vzdelávanie býva najčastejším benefitom, ktoré ponúkajú spoločnosti, no mal by byť samozrejmou súčasťou fungovania každej profesionálnej a serióznej spoločnosti. Ak poskytnete svojim zamestnancom možnosť vzdelávania, je väčšia šanca, že predídete fluktuácii a vaši zamestnanci ostanú pre vás pracovať dlhé roky. Vyhnete sa častým výberovým konaniam, byrokracii spojenej s prijímaním nových zamestnancov a opätovnému zaškoľovaniu do základných procesov podniku.

Firmy vzdelávanie často ignorujú

Napriek tomu veľa spoločností nevidí perspektívu investovať do vzdelávania zamestnancov a vníma to ako zbytočnosť. Lenže vzdelávanie zvyšuje schopnosti a vedomosti personálu, zvýšená kvalifikácia sa prejaví na produktivite, konkurencieschopnosti a v konečnom dôsledku aj na samotnom zisku spoločnosti. Cieľom každej firmy je profitovanie, preto musí preň niečo urobiť. Tak jednoducho funguje podnikanie. Kompetentné pracovné sily zaručia danej organizácii úspech. Vzdelávanie pôsobí pozitívne aj na status pracovníkov a rovnako ich motivuje. Cítia, že si ich nadriadení vážia, čo ocenia svojou snahou.

Vzdelávanie zamestnancov – aké sú možnosti?

Najprv zistite, o aké kurzy by mali vaši zamestnanci záujem. Možno by sa chceli zlepšiť v cudzom jazyku. V tom prípade im treba zabezpečiť jazykové vzdelávanie. Potom sa zamyslite, čo vaša firma potrebuje. V akej oblasti sa vyžaduje nový vietor? Moderným spôsobom sa stal e-learning, a to aj vďaka pandémii kovidu, kedy človek pomocou internetu sleduje krátke videá. V súčasnosti ich existuje už dostatok. Skvelou metódou je rotácia funkcií, pričom si zamestnanec vyskúša v určitom časovom horizonte niekoľko pracovných pozícii za sebou. Osvojí si tak značné množstvo kompetencií a zoznámi sa s početnými úlohami. Na jednotlivých oddeleniach, v rámci ktorých sa premiestňuje, si osvojuje poznatky a načerpá ucelený prehľad o fungovaní podniku. Vďaka tomu sa jeho práca stane efektívnejšou.

Pri koučovaní sa zamestnancovi venuje kolega, ktorý má na starosti jeho vzdelávanie a zasväcuje ho do jednotlivých postupov. Mentoring je niečo podobné, no v tomto prípade ide o človeka z vonkajšieho prostredia, nie z firmy, ktorý na zaškolenie dohliada. Medzi vzdelávanie zamestnancov patria aj pravidelné porady, na ktorých sa kolegovia oboznamujú s novinkami a inováciami, ktoré firma zavádza. Všetky tieto spôsoby patria k interným formám vzdelávania. Poznáme ale aj externé formy, kedy sa zamestnanci idú vzdelávať mimo svojej firmy. Sem sa zaraďujú rôzne odborné semináre a prednášky, brainstorming aj samoštúdium. V rámci týchto seminárov vystupujú odborníci z fachu s bohatými skúsenosťami z praxe. Menšia nevýhoda spočíva v tom, že externí školitelia nepoznajú prostredie danej spoločnosti ani jej problémy a takéto sprostredkovanie nových vedomostí firmu viac finančne zaťaží.

Nezabúdajte, že firma, ktorá nevyvinie námahu dovzdelať svoj personál, nemôže súperiť s konkurenciou, rozvíjať sa ani dosahovať veľké zisky.

Naša spoločnosť tiež ponúka svojim zamestnancom priestor na rozvoj, či už interným alebo externým. Preplatíme napríklad kurz na vysokozdvižný vozík či podporujeme personál bez skúseností v tom, aby si spravil opatrovateľský kurz.

Ktoré metódy vzdelávania ste už vyskúšali a ktorá sa vám osvedčila najviac?