Zamestnávanie neplnoletých osôb je téma, ktorá vyvoláva diskusie s pozitívnymi aj negatívnymi názormi na túto problematiku. Na jednej strane môže práca mladým ľuďom poskytnúť cenné skúsenosti, pomôcť im získať nové zručnosti a zarobiť nejaké peniaze. Na druhej strane existuje potenciálne riziko pre ich zdravie, bezpečnosť a vzdelanie. Deti sú naša budúcnosť a v tomto období ich života nie je nič dôležitejšie ako ich ochrana a rozvoj. Preto Európska únia investuje obrovské množstvo času a úsilia do pravidiel a predpisov.

Môžu byť neplnoleté osoby zamestnané v krajinách EÚ?

V Európskej únii podlieha zamestnávanie maloletých prísnym pravidlám a predpisom. Vo všeobecnosti platí, že ľudia mladší ako 15 rokov nemôžu byť zamestnaní s výnimkou kultúrnych, umeleckých, športových alebo reklamných činností aj to len v prípade, že im to príslušný orgán vopred schválil. Deti vo veku 14 až 15 rokov môžu vykonávať ľahké práce alebo byť súčasťou pracovného/školiaceho programu alebo programu pracovných skúseností. Okrem toho sú všetci zamestnávatelia v rámci EÚ povinní chrániť zdravie a bezpečnosť mladých ľudí a informovať ich o rizikách spojených s danou prácou.

Aký druh práce nesmú mladiství v EÚ vykonávať?

V záujme zaistenia zdravia a bezpečnosti mladých ľudí existujú typy prác, ktoré nesmú vykonávať. Patria sem:

  • práca, ktorá presahuje ich fyzické alebo psychické schopnosti,
  • práca, počas ktorej by boli vystavení škodlivým látkam, ako sú chemikálie alebo žiarenie,
  • práca s vysokým rizikom úrazov alebo ohrozenia zdravia v dôsledku extrémnych podmienok, ako je chlad, teplo, hluk alebo vibrácie,
  • práca s rizikovými faktormi, ako sú výbušniny alebo nebezpečenstvo vysokého napätia v elektrickej sieti.

Niektoré krajiny EÚ povoľujú zamestnávateľom zamestnávať mladých pracovníkov, ak je to súčasťou ich odborného vzdelávania. Musia však zabezpečiť, aby na prácu dohliadala kompetentná osoba. Zamestnávatelia musia tiež informovať mladistvých o možných rizikách práce a prijať všetky potrebné bezpečnostné opatrenia. Ak sú pracovníci mladší ako 15 rokov, musí byť informovaný aj ich zákonný zástupca.

Zamestnávatelia sú povinní zaručiť neplnoletým aj primerané prestávky a doby odpočinku. Napríklad mladiství pracujúci viac ako 4,5 hodiny musia mať prestávku v trvaní najmenej 30 minút. Majú tiež nárok na minimálne 14 po sebe nasledujúcich hodín odpočinku za každých 24 hodín. V závislosti od veku a druhu práce existujú aj osobitné pravidlá týkajúce sa maximálneho pracovného času a nočnej práce.

Čo robí EÚ, aby práca negatívne neovplyvňovala štúdium neplnoletých?

EÚ prijala opatrenia na zabezpečenie toho, aby zamestnávanie detí mladších ako 15 rokov nemalo negatívny vplyv na ich štúdium. Zamestnávatelia musia dodržiavať prísne pravidlá v závislosti od druhu práce alebo vzdelávacieho programu, ktorý dieťa vykonáva. Tieto pravidlá povoľujú maximálne 2 hodiny pracovania v školský deň a 12 hodín týždenne v prípade práce vykonávanej mimo pevne stanoveného školského času (ak to umožňujú vnútroštátne právne predpisy) a 7 hodín denne a 35 hodín týždenne v prípade ľahkej práce vykonávanej deťmi, ktoré už nepodliehajú povinnej dennej školskej dochádzke podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

Okrem toho EÚ zakazuje deťom mladším ako 15 rokov pracovať medzi 22.00 a 6.00 hod. alebo medzi 23.00 a 7.00 hod. Zamestnávatelia musia zaručiť minimálny odpočinok v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín za každých 24 hodín a minimálne 2 dni za každých 7 dní. V niektorých odvetviach sa môžu uplatňovať vnútroštátne výnimky, ale tieto nariadenia pomáhajú chrániť zdravie a vzdelanie mladistvých zamestnancov.

A čo deti vo veku 15 až 18 rokov?

Tínedžeri, ktorí už nepodliehajú povinnej dennej školskej dochádzke podľa vnútroštátnych právnych predpisov, môžu pracovať až 8 hodín denne a 40 hodín týždenne. Taktiež nesmú pracovať medzi 22.00 a 6.00 hod. alebo medzi 23.00 a 7.00 hod. okrem výnimočných okolností súvisiacich s povahou práce. Existujú niektoré vnútroštátne výnimky z týchto pravidiel, najmä v odvetviach, ako je sektor lodnej dopravy alebo rybolovu, ozbrojené sily alebo polícia, nemocnice, poľnohospodárstvo, cestovný ruch a sektory hotelov, reštaurácií a kaviarní. Ak je práca dospievajúceho rozdelená na celý deň, je možné uplatniť výnimky z minimálneho času odpočinku.

Na záver možno konštatovať, že hoci zamestnávanie mladistvých má pozitívne aj negatívne aspekty, je nevyhnutné dodržiavať prísne právne usmernenia a predpisy, aby sa zabezpečila ochrana ich zdravia, bezpečnosti a vzdelania. Zamestnávatelia musia zaručiť primerané prestávky a doby odpočinku a informovať mladých zamestnancov o rizikách spojených s prácou. Týmto spôsobom môžu zamestnávatelia poskytnúť mladým ľuďom cenné pracovné skúsenosti a príležitosti a zároveň zabezpečiť ich pohodu a spokojnosť. Ako je to v USA? Zistite tu.