Op welke sociale uitkeringen kunt u aanspraak maken bij uw werkgever als u in Nederland werkt?

Overwerken

Volgens de wet mag een werknemer in Nederland niet meer dan 9 uur per dag en 45 uur per week werken. De werkweek is meestal 5 dagen, in sommige gevallen slechts 4 dagen. De gemiddelde wekelijkse arbeidstijd bedraagt gewoonlijk 36, 38 of 40 uur, afhankelijk van de sector. Gedurende de 4 weken mag de werknemer niet meer dan 55 uur per week werken.

Weekend werk

Het recht op extra loon voor werk op zaterdag en zondag bedraagt maximaal 100% van het normale loon. Dat hangt af van het contract met de werkgever.

Werk ’s nachts

Het recht op een nachtwerkpremie varieert van 45% tot 50% van het normale loon. Dat hangt af van het contract met de werkgever.

Vakantie

Elke werknemer in Nederland heeft recht op betaald verlof. Er geldt een wettelijk minimum van ten minste vier maal het aantal uren in de werkweek per jaar. De meeste collectieve overeenkomsten staan ook een hoger aantal toe. Voor voltijdse werknemers is dit over het algemeen 20-30 dagen. Ongeacht hoeveel u wordt betaald, hebt u recht op een minimumvakantiebijslag van 8%, het zogenaamde “vakantiegeld”.

13. en 14e salaris

In Nederland is de betaling 13. en het 14e salaris wordt niet door de wet gegeven. Of u een financiële bonus krijgt, hangt af van uw werkgever.

Ziekteverlof (ziekteverlof)

Elke werknemer met een Nederlands contract heeft recht op ziekteverlof, het aantal dagen wordt niet gespecificeerd. Volgens de Nederlandse wet betaalt de werkgever bij ziekte van een werknemer ten minste 70% van het loon door (gedurende 104 weken – twee jaar). Bewijzen van arbeidsongeschiktheid die door een Slowaakse behandelend arts zijn afgegeven, moeten rechtstreeks aan de werkgever worden toegezonden. In het geval van werklozen, resp. mensen van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd en die nog steeds niet kunnen werken, ontvangen een overheidsuitkering. De behandelende artsen in Nederland geven geen verklaringen van arbeidsongeschiktheid af voor arbeids- of verzekeringsdoeleinden, maar alleen voor de gezondheidszorg.

Gezinstoelagen

Het bedrag van de vergoeding hangt af van de leeftijd van uw kind (0-5 jaar = 249,31€). De kinderbijslag is hoger nadat uw kind 6 jaar is geworden (6-11 jaar = 302,74 euro). De waarde van de toelage stijgt opnieuw wanneer uw kind 12 jaar wordt (12-17 jaar = 356,16 euro). De kinderbijslag in Nederland wordt per kwartaal betaald, d.w.z. om de drie maanden.

Toeslagen voor feestdagen

Het recht op vakantiegeld varieert van 50% tot 100%. Het hangt af van het contract met de specifieke werkgever. Nederlandse feestdagen zijn onder andere:

Nieuwjaar – 1. Januari

Goede Vrijdag (verplaatsbaar feest)

Paasmaandag (roerend feest)

Koninginnedag – 27. April

Bevrijdingsdag – 5. Mei (eens in de vijf jaar)

Hemelvaart van de Heer (roerend feest)

Pinksteren (roerend feest)

Kerstvakantie – 25. en 26 december

Zwangerschaps-/ouderschapsuitkering

Het zwangerschapsverlof waarop de moeder recht heeft, duurt 16 weken. Het kan al beginnen vanaf 6 weken, maar niet later dan 4 weken voor de geplande geboorte en gaat na de geboorte door tot de eerder genoemde 16 weken. Als het plafond niet wordt overschreden, wordt de moederschapsuitkering betaald ten belope van het loon van de moeder. Het maximumdagloon bedraagt 223,40 euro. Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof als zij ten minste een jaar voor dezelfde werkgever hebben gewerkt en voor een kind jonger dan 8 jaar zorgen.

Pensioen

In het land waar u momenteel woont en werkt, kunt u pas een pensioen ontvangen als u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Uw pensioen in Nederland wordt berekend uit de eerste pijler vanaf 67 jaar. U hebt recht op 2% van uw volledige pensioen voor elk dienstjaar. Na 50 jaar in Nederland heb je recht op een volledig pensioen.