Parlament schválil novelu zákona o službách zamestnanosti. Jej cieľom je zvýšenie záujmu ľudí vycestovať za prácou, či zjednodušenie podmienok zamestnávania ľudí z tretích krajín. V novele navrhujú zvýšenie viacerých príspevkov na podporu mobility za prácou, ako aj zavedenie nového príspevku na presťahovanie.

Zvýšenie už existujúcich príspevkov

Príspevok na dochádzku za prácou stúpne zo 135 € na 200 €. Príspevok na podporu mobility za prácou predstavoval doteraz maximálne 250 € – po novom to bude maximálne 400 € v prípade jednotlivca a 600 € v prípade manželského páru. Popri zmene výšky príspevkov sa mení ja podmienka týkajúca sa vzdialenosti – zo 70 km klesá na 50 km. Výraznou zmenou prejde aj vymedzenie spôsobu dopravy do zamestnania – doteraz bolo možné príspevky použiť iba pri doprave hromadnými dopravnými prostriedkami. Po novom bude možné príspevky čerpať bez ohľadu na spôsob dopravy.

Nový príspevok na presťahovanie za prácou

Novelou zákona sa zavádza úplne nový príspevok na presťahovanie za prácou. Jeho maximálne výška bude 4000 €, v prípade manželského páru 6000 €. Podmienkou pre poskytnutie nového príspevku bude, že poberatelia musia preukázať vynaložené náklady.

Zamestnanci z tretích krajín

Vďaka novele zákona sa taktiež zjednodušia podmienky pre zamestnávanie ľudí z tretích krajín. K tomuto kroku pristúpili kvôli nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Nové podmienky sa budú týkať iba okresov s nezamestnanosťou nižšou ako 5% a budú ich môcť aplikovať iba firmy, ktoré za posledné dva roky neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania.

Komisia na úrovni tripartity vytvorí zoznam zamestnaní, v ktorých pretrváva nedostatok ľudí. „S cieľom zrýchlenia procesu pri vydávaní jednotných povolení vo všeobecnosti sa navrhuje skrátenie obdobia pre nahlasovanie voľných pracovných miest za účelom posúdenia situácie na trhu práce z 30 na 20 kalendárnych dní,“ priblížil poslanec Petrák zo Smeru-SD. Počet takto zamestnaných ľudí môže byť u daného zamestnávateľa najviac 30% z celkového počtu zamestnancov. Zamestnancom z tretích krajín sa má podľa novely zabezpečiť aj vhodné ubytovanie.

Na základe novely zákona sa vytvorí aj kvórum pre výpočet podielu zamestnancov z tretích krajín. „Kvórum tvoria výlučne interní zamestnanci pracujúci aspoň na polovičný pracovný úväzok, aby si zamestnávateľ nemohol umelo kvórum zvyšovať napr. dočasne pridelenými pracovníkmi alebo zamestnancami formálne zamestnanými na hodinu mesačne, prípadne zamestnancami na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,“ uvádza sa v návrhu. To znamená, že ak zamestnávateľ zamestnáva z celkového počtu zamestnancov  viac než 30 % štátnych príslušníkov tretích krajín a má záujem zamestnať ďalších, nebude môcť využiť navrhovaný zjednodušený postup (aj keď sa jedná o zamestnania s nedostatkom pracovnej sily). Toto opatrenie má zabrániť zneužitiu nedostatku kvalifikovaných pracovných síl na sociálny damping.